POLUB NAS :)

facebook.jpg

info kontakt

Kontakt z biurem Gminy

tylko drogą mailową 

poznan@jewish.org.pl

Fundacja Synagoga Nowa

PIC 913955244
2016-04-04_101608.jpg
erec.jpg

Koszerne produkty

kosher.jpg

 

TSKZ

tskz.jpg

Chabad

chabad.jpg
wikipardes.jpg
wirtualny.jpg

JUDAICA

magen_1.jpg

KOL POLIN

Odnaleziono "Zydówke z pomaranczami"  Email
Wydarzenia

Od tygodnia œrodowisko marszandów kr¹¿y³a w tajemnicy sensacyjna wiadomoœæ: Wyp³ynê³a "¯ydówka z pomarañczami" Aleksandra Gierymskiego.To bodaj najlepsze dzie³o artysty, zrabowane podczas ostatniej wojny z polskich zbiorów, pojawi³o siê na aukcji w ma³ym domu aukcyjnym Eva Aldag w miasteczku Buxtehude pod Hamburgiem.

"Zydówka z pomarañczami" namalowana w Warszawie w latach 1880-81 jest oferowana w Kunst & Auktionshaus Eva Aldag z szokuj¹co nisk¹ cen¹ wywo³awcz¹ 4,4 tys. euro. Gdyby "Pomarañczarka" znalaz³a siê w handlu legalnie, nie mog³aby kosztowaæ mniej ni¿ 1,5 mln z³. I to tylko dlatego, ¿e na rynku sztuki panuje dotkliwa dekoniunktura. W dobrych czasach trudno sobie wyobraziæ licytacjê, która nie skoñczy³aby siê w okolicach 2 mln z³. Prawdopodobnie nawet jako dzie³o zrabowane, którego przetrzymywanie i odsprzeda¿ s¹ nielegalne, jest warta na rynku od 500 tys. do 800 tys. z³. Dom Aldag opisuje "Pomarañczarkê" jako "zapewne obraz Gierymskiego". Fotografia w katalogu w porównaniu z jedyn¹ istniej¹c¹, czarno-bia³¹ fotografi¹ "Pomarañczarki" wykonan¹ przed wojn¹, istotnie siê ró¿ni, co musia³o budziæ w¹tpliwoœci, czy jest to oryginalne dzie³o Gierymskiego. Przede wszystkim koszyk przewieszony przez lewe ramiê starej ¯ydówki na przedwojennej fotografii siêga zaledwie skraju jej odzie¿y. Tymczasem na obrazie w katalogu skraj koszyka zachodzi daleko na odzienie pomarañczarki. Równie powa¿ne w¹tpliwoœci budzi³a sygnatura – nie wygl¹da³a na star¹. Inaczej prezentowa³y siê tak¿e partie szyi, prawego barku i zamalowane elementy w tle. A rozmiar podany przez niemiecki dom aukcyjny – 65x54 cm – by³ minimalnie mniejszy ni¿ w przedwojennym opisie dzie³a. Pytany przez "Gazet¹ Wyborcza" Adam Che³stowski, bieg³y s¹dowy i ekspert domu aukcyjnego Desa Unicum, zwróci³ uwagê, ¿e w¹tpliwe partie wygl¹daj¹ na domalowane – byæ mo¿e dla ukrycia faktu, ¿e obraz jest oryginalny; a twarz pomarañczarki na obrazie w Niemczech, o ile w ogóle mo¿na wyrokowaæ na podstawie niewyraŸnej fotografii, to malarstwo najwy¿szej klasy. Zatem – bezcenny orygina³ czy niechlujna podróbka? Do Buxtehude dziennikarz GW pojecha³ z marszandem Markiem Mielniczukiem. Przed 12 laty rozpozna³ on na aukcji w prowincjonalnym francuskim domu aukcyjnym inny obraz Gierymskiego "Luwr w nocy". Jedna wersja tego dzie³a jest od lat w zbiorach Muzeum Narodowego w Poznaniu, a obraz zidentyfikowany przez Mielniczuka znany by³ jedynie z korespondencji Gierymskiego. "Luwr w nocy" zosta³ zakupiony przez jeden z banków do zbiorów MN w Warszawie. Po starannym zbadaniu obrazu w niemieckim domu aukcyjnym Mielniczuk nie ma w¹tpliwoœci: To Gierymski! Ró¿nice miêdzy fotografi¹ przedwojenn¹ a zdjêciem obrazu w domu aukcyjnym wynikaj¹ z bardzo z³ej konserwacji przeprowadzonej prawdopodobnie krótko po wojnie. Obraz mia³ du¿o ubytków, które nie zosta³y fachowo zapunktowane farb¹, lecz ordynarnie zamalowane. St¹d wziê³a siê najbardziej ra¿¹ca ró¿nica w kszta³cie i rozmiarach koszyka na lewej rêce pomarañczarki. Obraz Gierymskiego zosta³ zdjêty z oryginalnego blejtramu. Potem p³ótno zosta³o przyciête, by ukryæ œlady po wbitych przez Gierymskiego gwoŸdziach. Ostatecznie naklejono je na sklejkê, zawijaj¹c czêœæ malatury z jednego boku sklejki. - Nie ulega najmniejszej w¹tpliwoœci, ¿e jest to oryginalne dzie³o Gierymskiego skradzione z Muzeum Narodowego w Warszawie podczas hitlerowskiej okupacji – mówi Mielniczuk. Okolicznoœci rabunku pozostaj¹ niejasne. Po wojnie œlad po obrazie zagin¹³. Arcydzie³o to jest w polskiej literaturze opisywane w³aœnie jako zrabowane ze zbiorów Muzeum. Wygl¹da na to, ¿e niemieccy marszandzi z prowincjonalnego domu aukcyjnego nie byli tego œwiadomi. Wyjaœnili, ¿e babcia obecnej w³aœcicielki oferowanego obrazu w 1948 r. wysz³a za przemys³owca i kolekcjonera dzie³ sztuki z Düsseldorfu, który by³ jego w³aœcicielem. Od tego czasu dzie³o pozostawa³o w rêkach kolejnych spadkobierców. Mimo du¿ych przemalowañ obraz nie straci³ walorów artystycznych. Po fachowej konserwacji zostanie uratowany. (Za Gazet¹ Wyborcz¹)

 

ATTENTION !

About the visits to the grave

of Akiva Eger please get in touch with Mrs. Estera by phone +48 726 100 199 Or via email gekafka@jewish.org.pl

Ambasada Izraela w Polsce

ambas1 (2).jpg

Rosz HaSzana 2021

Spotykamy się 18 września

o godz. 18:00

Szachrit w sobotę 18.09

o godz. 9:30

apples&honey.jpg

Shabbat - info

UWAGA !!!

Spotkania szabatowe

wstrzymane do odwołania.

w razie pytań kontakt z biurem 

poznan@jewish.org.pl

niebieski.jpg

The National Library of Israel

library1.jpg

Obozy letnie 2020

INFORMACJA TUTAJ

jcc.jpg

15-activity Jewish community of Poznan

15c.jpg

15-lat naszej Gminy

tora.jpg

Zydowski Instytut Historyczny

zih.jpg

Tajemnice Judaizmu

podcast.jpg Kliknij obrazek

Codzienna Miszna

rapoport.jpg

IRENA SENDLER-KONCERT

sendler.jpg

Warsztaty w Gminie

W każdy czwartek od godz.18:15taniec.jpg

C I H

3a.jpg

POLIN

Wirtualny spacer po wystawie stałej

polin.jpg

mhzp_logo_new3755.jpg

Muzeum Galicja

galicja.jpg
fdzz.jpg

nissenbaum.jpg

Kulmhof am Ner

kulmhof1.jpg Kliknij obrazek

Shavei Polska

shavei.jpg

Szalom TV

szalomtv.jpg

Muzyka klezmerska

radio kl.jpg

Copyright © 2008 by www.poznan.jewish.org.pl