POLUB NAS :)

facebook.jpg

Nasz You Tube

ytube.jpg

KONTAKT

BIURO

Fundacja Synagoga Nowa

PIC 913955244
2016-04-04_101608.jpg

The National Library of Israel

library1.jpg

Posen Library

KLIK library.jpg

Kalendarz

  calenda1.jpg

TSKZ

tskz.jpg

Bar Micwa Ryana

Kliknij TUTAJ rayan2.jpg

Blog Leona Jedwabia z Australii

Moja podróz przez Holokaust

jedwab2.jpg 

erec.jpg

Koszerne produkty

kosher4.jpg

 

Chabad

chabad.jpg
wikipardes.jpg

JUDAICA

magen_1.jpg

Szalom TV

szalomtv.jpg

KOL POLIN

Dekalog - Analiza  Email

Dekalog 10 przykazan analiza.

 

(1). Ja jestem Pan, twój Bóg, którym cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie!

 

(2). Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią! Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy Mnie nienawidzą. Okazuję zaś łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy Mnie miłują i strzegą moich przykazań

 

(3). Nie będziesz wzywał imienia Boga twego, Pana, do czczych rzeczy, gdyż Pan nie pozostawi bezkarnie tego, który wzywa Jego imienia do czczych rzeczy.

 

(4). Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić. Sześć dni będziesz pracować i wykonywać wszystkie twe zajęcia. Dzień zaś siódmy jest szabatem ku czci twego Boga, Pana. Nie możesz przeto w dniu tym wykonywać żadnej pracy ani ty sam, ani syn twój, ani twoja córka, ani twój niewolnik, ani twoja niewolnica, ani twoje bydło, ani cudzoziemiec, który mieszka pośród twych bram. Bo w sześciu dniach uczynił Pan niebo, ziemię, morze oraz wszystko, co jest w nich, w siódmym zaś dniu odpoczął. Dlatego pobłogosławił Pan dzień szabatu i uznał go za święty.

(

5). Czcij ojca twego i matkę twoją, abyś długo żył na ziemi, którą twój Bóg, Pan, da tobie.

(

6). Nie będziesz zabijał.

 

(7). Nie będziesz cudzołożył.

 

(8). Nie będziesz kradł.

 

(9). Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa jako świadek.

 

(10). Nie będziesz pożądał domu bliźniego twego. Nie będziesz pożądał żony bliźniego twego, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego."

 

(1). Ja jestem Pan, twój Bóg, którym cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie!

 

O czym mówią te słowa czy zastanawiamy się i analizujemy , każde czytanie i powtarzanie słów dekalogu stawia nas w wielu dylematach i za każdym razem coś nowego odkrywamy i inaczej spoglądamy na te słowa .


Ja jestem Pan ,twój Bóg – co to mówi tylko jeden sam daje nam kierunek naszego życia bo światem rządzi on dobro i obok niego zło ,a on jest doskonałą dobrocią nie pojętą przez nasz umysł on jest ten co w imię swej dobroci stworzył świat i dał nam całą swą prace w zarządzanie uczynił nas dziedzicami swymi , i chciałby abyśmy stali się dobrocią na jego wzór , poznali go dogłębnie patrząc i porównując ze złem nabierając doświadczenia i przestrogi abyśmy nie stawiali jego dobroci wobec zła.

Pokazuje ja jestem sam bo dobro i miłość jest samo nie może istnieć ze złem i nie może być mieszane z innymi uczuciami .

 

Ale mówiąc ja jestem Pan twój Bóg , wie że daje nam ten sposób wybór dobrą nieprzymuszoną wole wyboru miedzy dobrem a złem ,podkreślając tym samym ja jestem dobro i nie proponuje wyboru zła mówiąc ja jestem twój Bóg czyniący dobro po przez pokazanie wyzwoliłem was z domu niewoli ziemi Egipskiej, zła jakie czynią ludzie ludziom bo ograniczanie wolności fizycznej jak i duchowej jest złem i z tego zła rodzi się następne zło ,więc unikajcie tego podstawowego zła niewoli i chęci dysponowania duchową niewolą nad innymi ludźmi , tu chciałby przekazać aby nie nawracać na siłę nawet na niego samego bo to niewola duchowa a on chce abyśmy sami przyszli i poznawali go jako wolni ludzie z własnego wyboru nie niewolnicy jakiś idei czy filozofii .

 

Bo dla niego jest ważna nasza świadomość duchowa on jest częścią naszego ducha i chce naszej wolności . Powiedział nie będziesz miał innych Bogów przede mną , widząc naszego ducha chętnego na zło i lenistwo chętnego do czynienia drugiego człowieka swym sługą niewolnikiem , dla własnej wygody czy bogacenia się . Czym jest inny Bóg jest tym złem zaklętym w naszej dobrej nie przymuszonej woli ,chęci dorównania jego doskonałości , a to jest pycha bo wszyscy jesteśmy równi jemu ale dokonujemy złych wyborów. Żąda pokory żąda absolutyzmu w dobroci .

 

Jaki jest dziś świat ilu stworzyliśmy ludzie Bogów Bóg seksu , Bóg kasa , Bóg nienawiść , Bóg pycha , Takie przykłady można mnożyć i jest wielu co bez tych Bogów nie istnieje ich strefa duchowa upadła nie rozwijają się nie idą do przodu a pozostają w tyle ze złem nie dążąc do doskonałości i idealizmu w boskim zrozumieniu.

Dla tego Bóg mówi nie szukajcie bo ja jestem jeden dający sprawiedliwość i wyzwolenie jak fizyczne tak duchowe w tym stanie przetrwacie w miłości bo ona was chroni i daje siły do podejmowania dobrych decyzji. I to ona pokonuje zło odsuwając was od nienawiści i zła. Czym jest Bóg prawem pierwotnej ochrony nas ludzi sami instynktownie wiemy i czujemy że jest naszą siłą ochroną i nasieniem dobroci w naszej sferze duchowej. Rozmawiamy z nim i szukamy schronienia w trudnych sytuacjach życiowych zawsze nas wysłucha i pocieszy , jeśli mamy z mim kontakt duchowy w naszym drugim ego chcemy jak on pokazuje dążyć do absolutyzmu dobroci .

 

(2). Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią! Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy Mnie nienawidzą. Okazuję zaś łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy Mnie miłują i strzegą moich przykazań.

 

Dla czego nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani obrazu tego co jest na niebie ani tego co jest na ziemi nisko, ani tego co jest w wodach pod ziemią- bo świat jest światem duchowym a świat na nieboskłonie , czy ziemski jest światem fizycznym nie duchowym czyli nie ma tak wielkiego znaczenia , pokazuje wyższość świata duchowego jego boskiego świata jego wyższość i długowieczność nie musimy pamiętać świata fizycznego i utrwalać go bo on jest miejscem naszych klęsk porażek i zła jakie czynimy dbając o nas fizyczny stan.

 

Fizyczne odtwarzanie świata może być pretekstem do szukania ziemskiej fizycznej doskonałości ale takiej nie ma wszyscy fizycznie jesteśmy niedoskonali . Sami nie widzimy swej metafizyki swej duszy bo ona jest niewidzialna jest czymś z poza światów w tych słowach mówi nie szukajcie ziemskiego fizycznego życia kosztem utraty swej metafizycznego ducha bo on jest ważniejszy on pozwala przetrwać sprawiedliwym i miłosiernym na wieki nie tylko w fizycznym świecie

 

Ten świat metafizyczny jest jak nasz umysł nie dotykalny nie określony a daje łączność w pomiędzy dwoma światami fizycznym i meta fizycznym pozwala na określenie człowieczeństwa jest czymś co powinni pielęgnować i rozwijać aby osiągać maksimum doskonałości poznawczej tej metafizycznej strony ,bo ona jest w nas .

 

Jeżeli pominiemy stronę naszego świata metafizycznego nasz umysł zginie i zatracimy człowieczeństwo staniemy się czymś niedoskonałym prostym a nasze instynkty będą instynktem zła , a zło pozostanie przez pokolenia w naszym umyśle metafizycznym do wielu pokoleń i nie pozwoli się naszym potomkom rozwijać w osiągnieciu człowieczeństwa to będzie ta Boża zazdrość i Boża przestroga przed kontaktem ze złem , Jak widzimy z doświadczenia zło jest trudne do pokonania i tkwi w cechach człowieczeństwa fizycznego , w określaniu stereotypów społecznych i zachowań społecznych w wypowiedziach społecznych , w świecie żydowskim określa się jako liszon hara – złe słowo .

 

Bóg też mówi że budując cechy łaski i dobroci wzmacniając duchową pokorę w pokonywania zła uszlachetniając swój świat metafizyczny staniemy się doskonalsi i nasi potomni przez pokolenia osiągną doskonałość która unicestwi świat fizyczny , a doskonałość metafizyczna pozostanie w ładzie czasoprzestrzeni . Bóg pokazuje że jako ludzie w dobroci nie jesteśmy sami on też jest dobrocią i światem metafizycznym nie zbadanym ze świata fizycznego nie osiągalnym dla świata fizycznego , ale tylko dla nas istnieje szansa osiągnąć świat metafizyczny po przez poznawanie i realizacja praw pokory szacunku akceptacji i zrozumienia świata metafizycznego .

 

(3). Nie będziesz wzywał imienia Boga twego, Pana, do czczych rzeczy, gdyż Pan nie pozostawi bezkarnie tego, który wzywa Jego imienia do czczych rzeczy.

 

Bóg wymaga szacunku jak cały niematerialny świat świat metafizyczny wchodzenie w ten świat jest karane przez Boga , bo to inny świat w dobroci i metafizyki wchodzenie w ten świat mogło by go zakazić złem ziemskim i naruszyć proporcje pomiędzy dobrem a złem ,

Ponadto wchodzenie w ten świat w kierunku poznawczym mogło by z błahych powodów , doprowadzić że nasze umysły nauczyły by się omijać prawa miłości jego prawa . Umysł ludzki i jego metafizyczna część jest równa jego umysłowi ale dopiero po osiągnieciu pełnej doskonałości i zrozumienia świata metafizyki kiedy wtargniemy w jego świat staniemy się jak aniołowie co zgrzeszyli pychą i staniemy się ofiarami zła które będziemy szerzyć nie rozumiejąc dobra. Karą będzie unicestwienie bo pycha to zło i brak pokory koliduje z jego planem naszej doskonałości .

Nasze ciało metafizyczne karmi się pokorą miłością tolerancją akceptacją i zrozumieniem bez tych cech dążymy do unicestwienia to my stajemy się własnymi sędziami samych siebie , tu już dorównujemy Boskości jego sądów , Jak ciało fizyczne bez ziemskiego pokarmu umiera tak część metafizyczna bez duchowego pokarmu jak miłość pokora tolerancja akceptacja czy zrozumienie umiera , bo bez tego nie osiągniemy doskonałości duchowej .

 

(4). Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić. Sześć dni będziesz pracować i wykonywać wszystkie twe zajęcia. Dzień zaś siódmy jest szabatem ku czci twego Boga, Pana. Nie możesz przeto w dniu tym wykonywać żadnej pracy ani ty sam, ani syn twój, ani twoja córka, ani twój niewolnik, ani twoja niewolnica, ani twoje bydło, ani cudzoziemiec, który mieszka pośród twych bram. Bo w sześciu dniach uczynił Pan niebo, ziemię, morze oraz wszystko, co jest w nich, w siódmym zaś dniu odpoczął. Dlatego pobłogosławił Pan dzień szabatu i uznał go za święty.

 

Dla czego Szabat czym jest ten jeden dzień odpoczynku i przerwy w fizycznym życiu jest to dzień poświęcony dobroci i budowy ciała metafizycznego , jak niewiele potrzeba aby udoskonalać się w miłości jeden dzień na sześć dni tygodnia jak przez ten dzień musimy dokonywać wysiłku w zrozumieniu naszego metafizycznego świata , budując rodziny i nasze współistnienie w grupie , z prawem idealnej miłości której dziś wielu nie rozumie dziś miłość to coś za coś nic za darmo bez osobistych korzyści fizycznych .

 

Dla tego jak ważny jest ten dzień w naszej pracy nad naszym metafizycznym ciałem czymś czego nie rozumiemy i nie możemy dotknąć i udowodnić jego istnienie , ale jak jest niezbędny w naszej tożsamości metafizycznej i fizycznej , to dzień łączący te dwa świat w jeden mistycyzm. Pozwala na współistnienie w harmonii i płynność naszych instynktów samozachowawczych budowy dobrych filozoficznych wzorców dla pokoleń.

Tworzenie współodpowiedzialności za całe pokolenia ,kontakt z Bogiem i poświecenie tego dnia jemu i jego miłości ,w zrozumieniu naszym ziemskim spojrzeniu i nauce w kierunku tolerancji pokory i pozbyciu się pychy aby nie blokowała naszych umysłów przed osiągnieciem absolutyzmy dobroci. Szabat w całej swej oprawie i tradycji jest mistycznym świętem kontaktu bezpośredniego z jego prawami miłości i nim osobiście przybliżając bezpośredni kontakt społeczny i jego akceptacje w naszym metafizycznym świecie. To miłość obu stron do i nauka dla nas ludzi jak pobudzać instynkt miłości i dobroci i jak rozumieć miłość duchową .

 

Dla tego jest nakazem odpoczynku abyśmy nie poświęcali się pracy powiązanej bardziej ze złem jak dobrocią bo dobroć nie oczekuje na nagrodę jest czymś samym w sobie jest w ludzkim zrozumieniem faktu właśnie bezinteresowności i nauki .

 

A jak widzimy że świat materialny zajął Bogu w budowie sześć dni i sam odpoczywał jeden dzień poświęcając go rozmyślaniu o wprowadzeniu dobroci do świata fizycznego zrozumienia miłości szacunku dobroci współistnienia pomiędzy jego dziełem fizycznym. A znając wysiłek dał też dzień na rozmyślania i analizy nam ludziom bo my jesteśmy jego obrazem.

 

(5). Czcij ojca twego i matkę twoją, abyś długo żył na ziemi, którą twój Bóg, Pan, da tobie.

 

Dla czego żąda miłości wobec rodziców matki i ojca bo on też jako nasz ojciec i stwórca jest naszym pierwotnym rodzicielem naszym ojcem i matką , a przez nich otrzymujemy dar dobra miłości zrozumienia i akceptacji życia . To nas pierwszy kontakt z dobrem miłością po przez rodziców i dom , tam właśnie rodzi się dobro pod każdym względem i w każdych warunkach zdobywamy wiedze miłości i dobroci nawet w warunkach nienawiści i zła tam poznajemy odróżniać dobro od zła i to nas kierunkuje w stronę dobra tolerancji akceptacji i pokonywania zła , a dobro to jedyna droga do pokonywania zła , zło można pokonać dobrem wybaczeniem zrozumieniem to ono złu pokazuje nie podchodź do mnie nie dotykaj mnie bo ja jestem dobro miłość wybaczenie.

 

To widząc zło powstrzymuje się z nakłanianiem i idzie gdzie zostanie przyjęte i zaakceptowane bo tam w wielobóstwie gdzie ludzie mają Bogów nienawiści ,Bogów pieniądza czy Bogów upokarzających ma szanse na rozwój i działanie bo zło samo w sobie chce się rozwijać tam gdzie pycha nienawiść upokorzenia . Zło chce być adorowane przez ludzi , i istnieć ponad dobrem , ale dobro chroni sam Bóg a jego woli i osobie zło nie umie się przeciwstawiać bez ludzkiej pomocy i akceptacji .

 

To jedyna droga do przeniknięcia w świat Boga dla tego tylu dziś kapłanów nienawiści głoszących nienawiść w imieniu Boga do tych co go kochają i budują dobroć tylko przez kapłanów zła może wniknąć w strefę metafizyczną ludzi zabijając ich świat metafizyczny ugadzając w miłość Boga. Starając zbudować nową rzeczywistość nienawiści . Dla tego tak ważna jest przeciwwaga miłości od poczęcia człowieka dla tego też Bóg siódmy dzień poświecił bobru był to ostań dzień i pierwszy nowego świata. Nagrodą za dobro będzie nasze metafizyczne zadowolenie i bezpieczeństwo poczucie miłości i akceptacji w miejscach gdzie się znajdziemy gdzie stanie nasze fizyczne ciało .

 

(6). Nie będziesz zabijał.

 

Co znaczy nie będziesz zabijał w hebrajskim ten wyraz jest równoznaczny lub podobny z wyrazem nie morduj , ale jak różnica co znaczy nie zabijają i jakie to daje prawa czy w obronie własnej rodziny nie można zabijać czy dla zdobywania żywności nie można zabijać nie bo Bóg nas stworzył na swój obraz to przykazanie nie może godzić w jego prace czyli człowieka który musi zabijać aby przetrwać w naturze ziemskiej.

Ale tu chodzi aby nie pobudzać w naszych sercach agresji nienawiści czy premedytacji bo to ma pochodzenie od zła a tego Bóg nie może popierać , Już Noemu w pierwszym przymierzu dał drogę prawidłowego zabijania zwierząt pozbawiania świadomości przed zabiciem zabijanie bezbolesne z pełny szacunkiem bez nienawiści aby ich krew nie splamiła ziemi i aby po takim zabójstwie prosili go o wybaczenie w swych modlitwach a rozlaną krew przysypali ziemią by nie była widoczna .

 

Aby nie spożywali krwi bo ona pobudza agresje i nienawiść chęć zabijania wbrew prawom natury. Żadna śmierć w pojęciu boskim nawet mrówki nie powinna być bezmyślna włącznie i wypływać nienawiści czy samolubstwa czyli ze zła a potrzeb niezbędnych dla przetrwania natury ale też i bez bólu czy niepotrzebnych cierpień .

 

Bo wszystko jest jego dziełem po to abyśmy mogli się uszlachetniać w kierunku dobra i umieć z tego świata korzystać .Nie morduj to bezmyślne unicestwianie dobra wynikiem agresji i buntu przecie dobru przecież mordowanie będzie działanie wbrew naturze, zanieczyszczanie środowiska, likwidacja niektórych gatunków zwierząt , wycinanie lasów , aborcja , czy eutanazja zabijanie w brew naturalnemu prawu o skuteczny ogłuszaniu przed zabiciem , wojny religijne , polityczne , czy zabijanie z nienawiści z chęci panowania nad ziemskim fizycznym światem .

Także mordowanie to nawracanie za pieniądze na swe drogi filozofii i wizje świata metafizycznego to zabijanie już osiągniętego dobra w różnych innych jak nasze dekalogach religijnych wiele z nich prowadzą do osiągniecia maksimum miłości ale innymi drogami powstałe w innych rejonach świata w innych okolicznościach ale za sprawą jednego Boga więc nie kwestionujmy jego słuszności , to mord na nim samym Bogu

 

Można powiedzieć że niekoszerne jedzenie i spożywanie posiłków niezgodnie z prawem określanym przez nakazy religijne to też mord na własnym organizmie odżywki szkodzące naszemu zdrowiu to też mord . Jak u żydów nawet ubiór niegodny z prawem to też mord bo ubiór jest religijnym odzewem na zadbanie o nasze zdrowie i bezpieczeństwo to Bóg w swej miłości do nas kieruje nami abyśmy nie mordowali samego siebie. To prawo nie pozwala na zabijanie i mordowanie jak świata fizycznego tak świata metafizycznego z nienawiści czy dla osiągniecia sukcesu ziemskiego po to przejściowy sukces a morujący świat metafizyczny naszego ducha .

 

(7). Nie będziesz cudzołożył.

 

Czym jest cudzołożenie wchodzenie i przebywanie w innym świecie religijnym w śród nie zrozumiałych filozofii i bytów , łoże to miejsce współistnienia dwu natur jak Bóg mówi że kobieta i mężczyzna to dwie połówki ducha metafizycznego a łoże jest miejscem spotykań tych dwu światów tu powstaje jedność ducha , który po przez miłość daje życie i dobro naszym następcą więc brukanie tego mistycyzmu jest brakiem szacunku do samego siebie Boga i człowieka czy mamy takie prawo do czego ono prowadzi czy z tego nie narodzi się nienawiść i zło , a połączone metafizyczne ciała nie ulegną złu i prawu nienawiści a to nie spowoduje że wesprzemy zło na pokolenia. Seks o którym myślimy jest sprawą fizyczną sprawą higieny i doczesnego życia a tu bóg ma głębsze wizje i inne do ludzkich odruchów bezpośrednich fizycznych tu widzimy czym i kim jesteśmy z czym jesteśmy jako ludzie związani a czego musimy się uczyć aby stać się metafizyczną częścią mistycyzmu wszechświata. Cudzołożenie to też spojrzenie na świat oczami złego ducha złej religii miłości seksu , brud w naszych umysłach w naszej duchowej metafizyce , narastając rujnuje naszą prace w kierunku zrozumienia i mistycyzmu miłości i dobra .

 

(8). Nie będziesz kradł.

 

Kradzież to nie tylko materialna kradzież która kojarzy nam się w pierwszym spojrzeniu ale i też kradzież w świecie fizycznym jest złem , bo tworzy ujmę na naszym życiu metafizycznym ale też i nie naszym ale i okradzionego budzi nienawiść i brak zrozumienia sytuacji , tu Kabała właśnie wyjaśnia że trzeba zawsze zrozumieć i wybaczać bez nienawiści odwetu aby raz poczynione zło nie rozrastało się .Tu też ważnym jest odwet za szkody poniesione przeciw bratu bo odwet potęguje chęć nienawiści działa wbrew prawu wybaczenia i miłości.

 

(9). Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa jako świadek.

 

Tak liszon hara nie będziesz mówił żle o swym bliźnim bez dowodów powtarzał zasłyszanych faktów bez sprawdzenia i świadomości .Dla czego jest to takie ważne buduje odwet i nienawiść pomiędzy ludźmi nie służy budowie etyki społecznej i umacnia negatywne spojrzenia na rzeczy nieznane i pochodzące z nieświadomości ludzkiej. Jest obrazą Haszem bo kiedy dziś mówimy nieprawdę w stosunkach miedzy ludzkich rodzi się niedowierzanie w stosunkach miedzy ludźmi a Haszem. Kłamstwa budują niezrozumienie świata i są najczęściej akceptowane bo prawda może być zła a kłamstwo jest przez nas oczekiwaną wiadomością akceptowaną w naszym zrozumieniu .
Właśnie kłamstwo buduje świat obłudy dzieli ludzi nieświadomych prawdy na grupy czy dzieli filozofie To kłamstwo nie pozwala na pokazanie prawdy przyczyn i skutków wojen mordów przemocy przez zwycięzców .Kłamstwo jest najstraszniejszą bronią przeciw etyce moralności i naszemu metafizycznemu światu , zabija w nas prawdę etykę doskonałość . Dążność do udoskonalania się jako istoty ludzkiej , miłości i szacunku jaki ma nas łączyć w poznawczej drodze życia .Jak wiele dziś widzimy zastosowań kłamstwa wobec ludzi ,świata do opanowania sytuacji zagrożenia społeczeństw zmienia się historie dostosowuje do potrzeb pobudzania nienawiści obłudy , zmienia się wizje prawdy wyłącznie dla zdobywania władzy czy pieniędzy bez szacunku do tradycji i budowy świata metafizycznego ludzi , prowadząc do upadku moralnego społeczności . Kłamstwo to straszna bron przeciw człowiekowi jego etyce i nabytym doświadczeniu życiowym. Fałszywe oskarżenie ze świadomością jest budową nienawiści i zła jest podziałem społeczeństw .

 

(10). Nie będziesz pożądał domu bliźniego twego. Nie będziesz pożądał żony bliźniego twego, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego."

 

Co znaczy 10 przykazanie 8 już mówiło nie będziesz kradł czy ludzie nie rozumieją że kradzież to wszystko , nie ono jest rozwinięciem , to znaczy nie będziesz pożądał chodzi o kradzież duchową , działającą w strefie naszej metafizyki naszego intelektu wojen i planowania wojen przeciw sąsiadom przyjaciołom aby zdobyć ich mienie ich wartości kulturowe .

 

To przykazanie mówi o nienawiści społecznej anty aspektach narodowościowych i mniejszościowych czy kulturowych. To tu w strefie metafizycznej rodzi się całe zło realizowane w świecie materialnym. W ten nasz metafizyczny świat nie ma dostępu zło wiec jest to największe i najcięższe przestępstwo , wprowadzając tam nienawiść odwet i wojny. Zanieczyszczenie go nienawiścią wpływa zabójczo na nasz metafizyczny świat stajemy się mali i bezużyteczni w świecie fizycznym w świecie materialnym.

 

Staramy się zapomnieć i nie pamiętać uczynionego zła ale jest głęboko zapisane i nie znika trwa i przypomina , to jest złe omijaj go nie dotykaj . To instynkt samozachowawczy obu naszych natur jak metafizycznej tak fizycznej . Tu mówi Haszem pytajcie się i szukajcie kim jesteście rozgraniczajcie i budujcie swój świat metafizyczny. Aby nie zagłębiać się w arkany metafizycznego zła , aby unikać kontaktu z nim i rozróżniać co dobre co złe. Chęć kradzieży czy pożądanie ma wielki wpływ na nasze życie metafizyczne i nasze kształtowanie w miłości w części metafizyczne.

 

W 8 przykazaniu Haszem pokazuje świat fizyczny a w 10 przykazaniu świat duchowy metafizyczny czego nie pokazuje w prawach pierwszego przymierza z Noego w siedmiu przykazaniach W przykazaniach danych Mojżeszowi, chce pokazać Mojżeszowi i narodowi Żydowskiemu i wszystkim ludziom , że ludzie uzyskali nowy świat dla nich świat duchowy metafizyczny został otwarty który jest łącznością z nim i przez niego trafią przed jego oblicze jak zachowają jego prawa drugiego przymierza one zwracają uwagę na ten świat metafizycznego kontaktu z nim po przez udoskonalanie się dbając o rozwój strony etycznej i duchowej .

/ZJT/

 

Am Israel Chai !

AKIVA EGER

Czytaj TUTAJ

2a.jpg

 

Ambasada Izraela w Polsce

ambas1 (2).jpg

Hebrajski w Gminie

Chetnych do nauki

prosimy o kontakt

hebr2.jpg

15-activity Jewish community of Poznan

15c.jpg

15-lat naszej Gminy

tora.jpg

IRENA SENDLER-KONCERT

sendler.jpg

Codzienna Miszna

rapoport.jpg

Tajemniczy świat Żydów YTtajemniczy.jpg

 

oraz na  Facebooku

JEWISH.pl

 jewish.jpg

EC CHAIM

ec-chaim.jpg

Shavei Polska

shavei.jpg

Zydowski Instytut Historyczny

zih.jpg

C I H

3a.jpg
wirtualny.jpg

POLIN

Wirtualny spacer po wystawie stałej

polin.jpg

mhzp_logo_new3755.jpg

Muzeum Galicja

galicja.jpg
fdzz.jpg

nissenbaum.jpg

Trzemeszno

logo.jpg+ lista nazwisk

Kulmhof am Ner

kulmhof1.jpg Kliknij obrazek

Shimon Peres Funeral

simon2.jpg

Copyright © 2008 by www.poznan.jewish.org.pl