POLUB NAS :)

facebook.jpg

Nasz You Tube

ytube.jpg

KONTAKT

BIURO

Fundacja Synagoga Nowa

PIC 913955244
2016-04-04_101608.jpg

The National Library of Israel

library1.jpg

Posen Library

KLIK library.jpg

Kalendarz

  calenda1.jpg

Bar Micwa Ryana

Kliknij TUTAJ rayan2.jpg

Blog Leona Jedwabia z Australii

Moja podróz przez Holokaust

jedwab2.jpg 

erec.jpg

Koszerne produkty

kosher4.jpg

 

Chabad

chabad.jpg
wikipardes.jpg

JUDAICA

magen_1.jpg

Szalom TV

szalomtv.jpg

KOL POLIN

Flaga Izraela  Email

28 pazdziernika 1948 r. Izraelska Tymczasowa Rada Pañstwa

ustanowiła jako flagę Izraela niebiesko-biały sztandar z gwiazdą Dawida.

Stanowi ona odwzorowanie flagi syjonistycznej,

która pierwszy raz została użyta

podczas I Kongresu Syjonistycznego.

Mia³ on miejsce w Bazylei w 1897 roku.
Projektodawc± flagi by³ David Wolfsohn, jeden z najbli¿szych wspó³pracowników za³o¿yciela ruchu syjonistycznego Teodora Herzla. W przeddzieñ otwarcia kongresu w Bazylei, analizuj±c stan przygotowañ Wolfsohn spostrzeg³, ¿e kongres nie posiada flagi. Szybko poleci³ wykonaæ sztandar, u¿ywaj±c do tego wzoru, który by³ dla wszystkich uczestników kongresu oczywistym symbolem narodowym. Niebiesko-bia³a flaga to po prostu rozwiniêty tilit (ta³es) – ¿ydowski szal modlitewny, na który naszyto Gwiazdê Dawida. Tilit jest – obok tefilinu – jednym z dwóch podstawowych przedmiotów u¿ywanych przez ¯ydów na ca³ym ¶wiecie do codziennej modlitwy. Ma on formê bia³ego prostok±ta ozdobionego wzd³u¿ d³u¿szych boków b³êkitnymi lub czarnymi pasami. Krótsze boki tilitu wykoñczone s± d³ugimi frêdzlami.

Dawid Wolfsohn, który jako nastêpca Teodora Herzla w 1905 r. zosta³ przewodnicz±cym ¦wiatowej Organizacji Syjonistycznej, w pierwszym dniu Kongresu Syjonistycznego powiedzia³:
- Na pro¶bê naszego przywódcy Herzla przyby³em tu, do Bazylei, by poczyniæ przygotowania do Kongresu Syjonistycznego, by zagwarantowaæ jego powodzenie i zapobiec jakimkolwiek zak³óceniom. W¶ród wielu problemów, którymi siê zaj±³em, jeden stanowi³ jakby sedno problemu ¿ydowskiego w ogóle: jak± flagê zawiesimy w Sali Kongresu? ... Nagle wpad³ mi do g³owy pomys³. Mamy przecie¿ flagê, niebiesko-bia³±. Szata modlitewna (ta³es), któr± okrywamy siê podczas modlitwy: oto jest nasz symbol. Wyjmijmy zatem ta³es i rozwiñmy go przed oczami wszystkich narodów. Zamówi³em wiêc niebiesko-bia³y sztandar z namalowan± na nim gwiazd± Dawida. I tak w³a¶nie flaga powiewaj±ca nad Sal± Kongresow± sta³a siê nasz± flag± narodow±. Nikt nie by³ zaskoczony, nikt te¿ nie pyta³, jak i sk±d siê wziê³a...

Oprac. A. Pawlikowska

/zrodlo: Forun ¯.Ch,M/


 

Pray for Izrael

200w.gif

Am Israel Chai !

AKIVA EGER

Czytaj TUTAJ

2a.jpg

 

Hebrajski w Gminie

Chetnych do nauki

prosimy o kontakt

hebr2.jpg

Ambasada Izraela w Polsce

ambas1 (2).jpg

15-activity Jewish community of Poznan

15c.jpg

15-lat naszej Gminy

tora.jpg

IRENA SENDLER-KONCERT

sendler.jpg

Codzienna Miszna

rapoport.jpg

Tajemniczy świat Żydów YTtajemniczy.jpg

 

oraz na  Facebooku

JEWISH.pl

 jewish.jpg

EC CHAIM

ec-chaim.jpg

Shavei Polska

shavei.jpg

Zydowski Instytut Historyczny

zih.jpg

C I H

3a.jpg
wirtualny.jpg

TSKZ

tskz.jpg

POLIN

Wirtualny spacer po wystawie stałej

polin.jpg

mhzp_logo_new3755.jpg

Muzeum Galicja

galicja.jpg
fdzz.jpg

nissenbaum.jpg

Trzemeszno

logo.jpg+ lista nazwisk

Kulmhof am Ner

kulmhof1.jpg Kliknij obrazek

Shimon Peres Funeral

simon2.jpg

Copyright © 2008 by www.poznan.jewish.org.pl