POLUB NAS :)

facebook.jpg

info kontakt

Kontakt z biurem Gminy

tylko drogą mailową 

poznan@jewish.org.pl

Fundacja Synagoga Nowa

PIC 913955244
2016-04-04_101608.jpg

Blog Leona Jedwabia z Australii

Moja podróz przez Holokaust

jedwab2.jpg 

Hebrajski on-line

hebr.jpgKliknij obrazek
erec.jpg

Koszerne produkty

kosher.jpg

 

TSKZ

tskz.jpg

Chabad

chabad.jpg
wikipardes.jpg

JUDAICA

magen_1.jpg

KOL POLIN

Muzyka klezmerska

radio kl.jpg
Laureaci Europejskiej Nagrody Obywatelskiej 2013 wybrani!  Email
Jacek Głomb, Teatr Arka, Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" oraz Alicja Kobus są wśród 43 laureatów Europejskiej Nagrody Obywatelskiej przyznawanej corocznie przez Parlament Europejski. Nagroda jest przyznawana od 2008 roku organizacjom i instytucjom przyczyniającym się do promowania wzajemnego zrozumienia i bliższej współpracy obywateli lub ułatwiającym transgraniczną i międzynarodową współpracę w Unii Europejskiej. Zwycięzcy otrzymają honorowe medale podczas ceremonii, które odbędą się w krajach, z których pochodzą. Zostaną również zaproszeni do Brukseli na wspólne uroczystości w dniach 16-17 października.

Tegoroczni polscy laureaci nagrody to:

Jacek Głomb - reżyser teatralny i filmowy, dyrektor Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy. W swojej twórczości przedstawia historie społeczności lokalnych oraz mniejszości etnicznych, promując szacunek dla różnorodności kulturowej, religijnej i językowej. Jacek Głomb jest założycielem Fundacji "Naprawiacze Świata", wspierającej integrację różnych narodowości. W tym roku realizuje również projekt "Dwadzieścia lat po" upamiętniający wycofanie się wojsk radzieckich z Polski.

Teatr Arka z Wrocławia - jedyny profesjonalny teatr integracyjny w Polsce, w skład którego wchodzą osoby niepełnosprawne. Od dziesięciu lat dyrektorem teatru jest Renata Jasińska. Misją teatru jest promowanie równości, otwartości, wrażliwości oraz tolerancji. Teatr nawiązał współpracę zagraniczną z Teatrem Goldoni w Livorno oraz uniwersytetami w Arizonie i Buffalo. Teatr uczestniczy w wielu ważnych festiwalach w Polsce oraz zagranicą.

Alicja Kobus - działaczka społeczna i popularyzatorka kultury żydowskiej w Polsce. Jest przewodniczącą poznańskiej filii Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP. Pani Kobus promuje dialog, tolerancję i współpracę między różnymi grupami etnicznymi i wyznaniowymi. Każdego roku organizuje Dni Judaizmu w Poznaniu. Promuje również kulturę polską i europejską w Izraelu. Alicja Kobus organizuje programy edukacyjne dla szkół w województwie wielkopolskim, a także wspiera współpracę pomiędzy młodzieżą polską i żydowską. Pani Kobus otacza opieką żydowskie cmentarze oraz miejsca kultu.

Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" - jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jego działalność wyraża symbolicznie jego siedziba mieszcząca się w Bramie Grodzkiej znanej również jako Brama Żydowska, która kiedyś stanowiła przejście do części żydowskiej miasta i stanowiła styk odmiennych kultur oraz tradycji. Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" prowadzi wiele zróżnicowanych projektów takich jak "Światła w Ciemności - Sprawiedliwi wśród Narodów Świata".

Laureaci zostali wybrani 5 czerwca w Brukseli, przez kapitułę pod przewodnictwem wiceprzewodniczącej Parlamentu Europejskiego Anni PODIMATY (S&D, Grecja). Członkami kapituły byli również wiceprzewodniczący PE Alexander ALVARO (ALDE, Niemcy), Isabelle DURANT (GREENS/EFA, Belgia), Othmar KARAS (EPP, Austria) oraz László SURJÁN (EPP, Węgry); byli przewodniczący PE Hans-Gert PÖTTERING (EPP, Niemcy) oraz Enrique BARÒN CRESPO; Annemarie Jorritsma, współprzewodnicząca Rady Gmin i Regionów Europy, a także Peter Matjašič, przewodniczący Europejskiego Forum Młodzieży.

 

Parlament Europejski, Biuro informacyjne w Polsce

 

 

This year's award winners are Polish:

 

Jacek Glomb - theater and film director, director of the Theatre in Legnica. His work presents the stories of local communities and ethnic minorities, promoting respect for cultural, religious and linguistic diversity. Jacek Glomb is the founder of the Foundation "Restoration of the World", to support the integration of different nationalities. This year also implements the project "Twenty years after the" commemorating the withdrawal of Soviet troops from Polish.

 

Ark Theatre in Wroclaw - the only professional theater integration in Poland, which includes people with disabilities. For ten years, the theater's director is Renata Jasińska. The mission of the theater is to promote equality, openness, sensitivity and tolerance. Theatre has partnered with foreign Goldoni Theatre in Livorno and universities in Arizona and Buffalo. Theatre participates in many important festivals in Poland and abroad.

 

Alicja Kobus - social activist and promoter of Jewish culture in Poland. She is the president of the Poznan branch of the Union of Jewish Communities in Poland. Mrs. Kobus promotes dialogue, tolerance and cooperation between different ethnic and religious groups. Every year she organizes Days of Judaism. She also promotes Polish and European culture in Israel. Alicja Kobus organizes educational programs for schools in Wielkopolska, and promotes cooperation between the Polish and Jewish youth. Mrs. Kobus takes care of Jewish cemeteries and places of worship.

 

"Grodzka Gate - NN Theatre" - is a local cultural institution operating in Lublin for the protection of cultural heritage and education. His work expresses symbolically its headquarters located in the Brama Grodzka Gate, also known as the Jewish Quarter, which was once the transition to the Jewish part of the city and was the contact of different cultures and traditions. "Grodzka Gate - NN Theatre" runs a number of different projects, such as "Light in the Darkness - The Righteous Among the Nations".

 

The winners were chosen on June 5 in Brussels, chaired by the chapter Vice-President of the European Parliament Anni Podimata (S & D, Greece). The members of the chapter were also Vice-President of the EP Alexander ALVARO (ALDE, Germany), Isabelle Durant (Greens / EFA, Belgium), Othmar KARAS (EPP, Austria) and László SURJÁN (EPP, HU), were EP President Hans-Gert Pöttering (EPP, Germany) and Enrique Barón Crespo, Annemarie JORRITSMA, Co Council of European Municipalities and Regions, as well as Peter Matjaši, President of the European Youth Forum.

 

 

ATTENTION !

About the visits

to the grave

of Akiva Eger

please get in touch with Mrs.Estera +48 726 100 199 Or gekafka@jewish.org.pl

UWAGA !

W związku pandemią covid-19, synagoga nieczynna do odwołania
kontakt tylko przez email
poznan@jewish.org.pl

Due to the covid-19 pandemic, the synagogue is closed until further notice
contact by email only poznan@jewish.org.pl

SUKOT21

sukkot.jpg

Ambasada Izraela w Polsce

ambas1 (2).jpg

The National Library of Israel

library1.jpg

15-activity Jewish community of Poznan

15c.jpg

15-lat naszej Gminy

tora.jpg

IRENA SENDLER-KONCERT

sendler.jpg

OTWARTA

otwarta.jpg

Zydowski Instytut Historyczny

zih.jpg

Tajemniczy świat Żydów YTtajemniczy.jpg

 

oraz na  Facebooku

Codzienna Miszna

rapoport.jpg

EC CHAIM

ec-chaim.jpg

Shavei Polska

shavei.jpg

C I H

3a.jpg

POLIN

Wirtualny spacer po wystawie stałej

polin.jpg

mhzp_logo_new3755.jpg

Muzeum Galicja

galicja.jpg
fdzz.jpg

nissenbaum.jpg

Portal Chaim

Portal o kulturze, Żydach,

artystach i Wielkopolsce

chaim.jpg

Trzemeszno

logo.jpg+ lista nazwisk

Kulmhof am Ner

kulmhof1.jpg Kliknij obrazek
wirtualny.jpg

Szalom TV

szalomtv.jpg

Shimon Peres Funeral

simon2.jpg

Copyright © 2008 by www.poznan.jewish.org.pl