POLUB NAS :)

facebook.jpg

info kontakt

Kontakt z biurem Gminy

tylko drogą mailową 

poznan@jewish.org.pl

Fundacja Synagoga Nowa

PIC 913955244
2016-04-04_101608.jpg
erec.jpg

Koszerne produkty

kosher.jpg

 

TSKZ

tskz.jpg

Chabad

chabad.jpg
wikipardes.jpg
wirtualny.jpg

JUDAICA

magen_1.jpg

KOL POLIN

Purim Katan  Email

Nie wszyscy wiedz±, ¿e dzi¶, 18 lutego, przypada Purim Katan, czyli Ma³y Purim.

Bie¿±cy rok 5771 jest rokiem nie dwunasto-, ale trzynastomiesiêcznym, z dwoma adarami.

W ka¿dym roku przestêpnym s± dwa miesi±ce adar – adar riszon (czyli adar I) i adar szeni (adar II).  Poniewa¿ w miesi±cu adar obchodzone jest ¶wiêto Purim, rozwa¿ano zagadnienie, czy Purim powinien byæ obchodzony w pierwszym, czy w drugim adarze.

Za umieszczeniem Purim w pierwszym miesi±cu przemawia³a zasada, ¿e je¿eli istnieje kilka mo¿liwo¶ci czasowych wykonania micwy, to nale¿y wybraæ termin jak najwcze¶niejszy (¶wiêto Purim zawiera w sobie nakazy wype³nienia specjalnych micwot: np. wys³uchania Megilat Ester (Zwoju [Ksiêgi] Estery) i obdarowywania biednych i przyjació³).

Z kolei argumentem za obchodzeniem Purim w drugim miesi±cu adar by³a chêæ przybli¿enia tego ¶wiêta do Pesach, obchodzonego w nastêpnym miesi±cu, czyli w nisan. Bowiem obydwa te ¶wiêta dotycz± uwolnienia, uratowania ¯ydów: Purim – od planów zniszczenia narodu ¿ydowskiego ukartowanych przez Hamana; Pesach – z niewoli egipskiej.

Drugim argumentem przemawiaj±cym za obchodzeniem Purim w miesi±cu adar II by³ fakt, ¿e wydarzenia przypominane przez ¶wiêto Purim (zwyciêstwo ¯ydów nad Hamanem z rodu Amalekitów) rozgrywa³y siê w³a¶nie w adar szeni (czyli w adar II).

Ostatecznie uznano, ¿e to drugie rozwi±zanie jest s³uszne i Purim obchodzony jest w latach przestêpnych zawsze w  drugim miesi±cu adar (w roku 2011 [5771] - pierwszym pe³nym dniem Purim jest 20 marca, a ¶wiêto zaczyna siê wieczorem dnia poprzedniego, czy 19 marca).

Jednak ju¿ w pierwszym miesi±cu adar wydarzenia opisane w Ksiêdze Estery upamiêtniane s± znacznie skromniejszym ¶wiêtem (14 adar I) – zwanym Purim Katan (dos³ownie: Purim Ma³y) lub po prostu „czternasty dzieñ pierwszego adaru”, które trwa dzi¶. Natomiast nastêpnego dnia przypada Szuszan Purim Katan.

Purim Katan wypada dok³adnie na 30 dni przed Purim Gadol (Purim Du¿y) i Miszna stwierdza, ¿e „Nie ma ró¿nic pomiêdzy czternastym dniem pierwszego adaru a czternastym dniem drugiego adaru – z wyj±tkiem czytania Megilat Ester i obdarowywania przyjació³ i biednych” (Megilla 6b).

W praktyce ukszta³towanej przez tradycjê oznacza to jedynie, ¿e w Purim Katan obowi±zuje halachiczny zakaz wyg³aszania mów pogrzebowych, zakaz postu, a w modlitwach codziennych (porannej i popo³udniowej) pomija siê np. Tachanun (nefillat apajim). Ponadto powinno siê uczciæ ten dzieñ wyj±tkowym, weso³ym nastrojem i specjalnym, uroczystym posi³kiem, bo czytamy w Miszle (Ksiêdze Przys³ów): „Ten, kto jest szczê¶liwego serca – wiecznie ucztuje”, a Purim jest ¶wiêtem bez w±tpienia radosnym.

Poza tym Purim Katan nie charakteryzuje siê ¿adnymi wyj±tkowymi rytua³ami i szczególnymi obyczajami.

Ka¿dy 19-letni cykl kalendarza ¿ydowskiego zawiera 19 ¶wi±t Purim, ale jedynie 7 ¶wi±t Purim Katan, bo dodatkowy miesi±c jest dodawany siedem razy: w trzecim, szóstym, ósmym, jedenastym, czternastym, siedemnastym i dziewiêtnastym roku cyklu.

A czy przed Purim Katan obowi±zuje Post Estery?

13 dnia miesi±ca adar religijni ¯ydzi obchodz± Post Estery (Taanit Ester). Zosta³ on ustanowiony, by upamiêtniæ post, któremu podda³a siê Estera, a tak¿e wezwani przez ni± ¯ydzi w tym dniu, gdy zebrali siê, aby b³agaæ Boga o wybawienie od zamiarów Hamana, który planowa³ ich zag³adê.
Post Estery obejmuje zakaz jedzenia i picia od ¶witu do nadej¶cia nocy (pojawienia siê gwiazd na niebie), odmawianie modlitw b³agalnych (selichot), czytanie Tory i dodawanie Anejnu („Odpowiedz nam”) do b³ogos³awieñstwa Szema kolenu w s³owach modlitwy Szemone esre podczas minchy.
W roku przestêpnym (trzynastomiesiêcznym) Post Estery obchodzony jest tylko raz, w czasie adar szeni (adar II) – podczas dnia poprzedzaj±cego zasadnicze ¶wiêto Purim (zwane tak¿e Purim Gadol).

 

¬ród³o: www.the614thcs.com / "Judaizm bez tajemnic"

 

 

ATTENTION !

About the visits to the grave

of Akiva Eger please get in touch with Mrs. Estera by phone +48 726 100 199 Or via email gekafka@jewish.org.pl

Ambasada Izraela w Polsce

ambas1 (2).jpg

Shabbat - info

niebieski.jpgZapraszamy w piatek

25 września na godz 18:00

YOM KIPPUR

Zapraszamy w niedzielę

27 września na g. 18:00

-w poniedziałek 28.09

"złamanie "postu g. 19:26

jom.jpg

The National Library of Israel

library1.jpg

Obozy letnie 2020

INFORMACJA TUTAJ

jcc.jpg

15-activity Jewish community of Poznan

15c.jpg

15-lat naszej Gminy

tora.jpg

Zydowski Instytut Historyczny

zih.jpg

Tajemnice Judaizmu

podcast.jpg Kliknij obrazek

Codzienna Miszna

rapoport.jpg

IRENA SENDLER-KONCERT

sendler.jpg

Warsztaty w Gminie

W każdy czwartek od godz.18:15taniec.jpg

C I H

3a.jpg

POLIN

Wirtualny spacer po wystawie stałej

polin.jpg

mhzp_logo_new3755.jpg

Muzeum Galicja

galicja.jpg
fdzz.jpg

nissenbaum.jpg

Kulmhof am Ner

kulmhof1.jpg Kliknij obrazek

Shavei Polska

shavei.jpg

Szalom TV

szalomtv.jpg

Muzyka klezmerska

radio kl.jpg

Copyright © 2008 by www.poznan.jewish.org.pl