POLUB NAS :)

facebook.jpg

info kontakt

Kontakt z biurem Gminy

tylko drog± mailow± 

poznan@jewish.org.pl

Fundacja Synagoga Nowa

PIC 913955244
2016-04-04_101608.jpg
erec.jpg

Koszerne produkty

kosher.jpg

 

TSKZ

tskz.jpg

Chabad

chabad.jpg
wikipardes.jpg
wirtualny.jpg

JUDAICA

magen_1.jpg

KOL POLIN

MINYanim - Projekt lokalny - Raport uczestników  Email
Projekt Poznań i przygotowania:
Poznański Projekt polskiej grupy MiNYanim skierowany był przede wszystkim do młodzieży, która zainteresowana jest aktywnym udziałem w życiu żydowskim w swoim miecie. Idea zorganizowania tego seminarium pojawiła się jako odpowiedĽ na brak
interesuj±cych propozycji dla osób młodych w Poznaniu.
Grupa MiNYanim postanowiła pokazać poznańskim słuchaczom jak wygl±da życie młodzieży żydowskiej w innych miastachw Polsce oraz co sami mog± zrobić dla siebie w swoim miecie. Tak też został przygotowany intensywny dwudniowy program seminarium, do udziału w którym został zaproszony również Rabin Yehoshua Ellis. Uczestnicy programu MiNYanim rozpoczęli przygotowania do przeprowadzenia seminarium już w styczniu. By nasza inicjatywa okazała się sukcesem, podzielilimy się zadaniami.
Program, który chcielimy zorganizować został ustalony na samym pocz±tku przygotowań.Jednakże by doszedł on do skutku potrzebne były finanse. Piotr zaj±ł się pozyskaniem funduszy z JDC, który znacznie wspomógł nasz budżet oraz z organizacji TAMAR, w której działalno¶ć jest zaangażowany. Jednakże największy zastrzyk gotówki dostalimy od Agencji Żydowskiej.
Po ustaleniu programu Przemek opracował plakat reklamuj±cy nasze seminarium oraz przygotował prezentację o organizacjach żydowskich w Polsce. Basia i Ela zajęły się przygotowaniem piewników na Szabat oraz zorganizowaniem koszernej kolacji, która
została przetransportowana z Warszawy do Poznania.
Magda odpowiedzialna była zaznalezienie odpowiedniego lokum mieszcz±cego wszystkich uczestników programu, ł±cznie z
Rabinem.
Z pomoc± Alicji, zajęła się także zarezerwowaniem odpowiedniego lokalu nasobotni wieczór, gdzie w mniej oficjalnej atmosferze chcielimy zintegrować się z poznańskimi uczestnikami seminarium. Klaudia opracowała tematykę i przeprowadziłasobotni panel dyskusyjny, który miał pokazać braki społecznoci żydowskiej w organizowaniu interesuj±cych wydarzeń dla „młodych dorosłych” oraz miał pokazać im jak sami mog± tworzyć lokalne grupy i przygotowywać zajęcia różnego typu dla siebie samych.

Szabat:

Wspólnie z gmin± poznańsk± zorganizowalimy kolację szabatow± w budynku gminy na ul. Stawnej 10.

Poinformowani i zaproszeni na ni± byli wszyscy członkowie gminy.Przywie Ľlimy z Warszawy koszerne chałki oraz czę¶ć posiłku. Drug± cze¶ć zaopatrzyła gmina poznańska. Pani Kobus, przewodnicz±ca powitała uczestników spotkania i oficjalnie

przedstawiła nas oraz Rabina Yehoshue Ellisa. Rabin poprowadził Seudat Szabat, a także odbywaj±cy się wczeniej Kabbalat Szabat w bożnicy.

Uczestnicy otrzymali stworzone przeznas piewniki szabatowe, które mogli zabrać ze sob± do domu. W trakcie posiłku umilalimy

czas przybyłych prowadzonymi przez nas pieniami szabatowymi oraz krótkim Draszempoprowadzonym przez Rabina.

Aby zintegrowa
ć się z uczestnikami spotkania usiedlimy tak aby każdy miał okazje poznać nas indywidualnie. Na kolację przyszło około czterdziestuosób. Uczestnicy bardzo chętnie rozmawiali z nami i wyrażali zainteresowanie i chęć udziału

w sobotnim spotkaniu.

Starsza grupa wiekowa była rozczarowana gdy dowiedziała się, że seminarium skierowane jest tylko do młodzieży. Skłoniło to nas do refleksji nad planowaniem przyszłych spotkań, które uwzględniałyby także starsz± grupę wiekow±.

Oceniamy pi±tkowe spotkanie jako bardzo owocne. Spotkalimy się z ciepłym przyjęciem i zainteresowaniem pogłębiania wiedzy i umiejętnoci ze strony członków gminy. Bardzo klarownie została wyrażona chęć współpracy z nami w przyszłoci.

 

Wykład Rabina Yehoshuy Elllisa:

Sobotni wykład Rabina dotyczył ¶wieta Purym. W spotkaniu uczestniczyło dziesięciu młodych Poznaniaków. Wykład miał charakter interaktywny. Rabin opowiadał historię Purimu oraz to w jaki sposób obchodzi się to więto. Zaprosilimy uczestników do wzięcia udziału w warszawskim balu purimowym, Ma to na celu zachęcić do integracji poznańskiej młodzieży w rodowisku młodych Żydów w całej Polsce (jest to impreza na któr± przyjeżdżaj± Żydzi z całej Polski) oraz zachęcić do aktywnego budowania życia żydowskiego we własnym miecie.

Ice Breakers:

Celem pierwszych puntków programu było wzajemne poznanie się uczestników i organizatorów seminarium. Wzieli oni udział w kilku ćwiczeniach na przełamanie lodów, które pozwoliły na zapamiętnie swoich imion i podstawowych informacji o sobie na wzajem Ta czę¶ć spotkania pozwoliła na rozluĽnienie atmosfery i otwarcie się na to co przygotowali organizatorzy.

Dyskusja z uczestnikami seminarium:

Ta czę¶ć programu służyła głównie wymianie dowiadczeń, przedyskutowaniu problemów jak i osi±gnięć społecznoci w Poznaniu, planów na przyszło¶ć , omówienie projektów tychistniej ±cych jak i możliwoci stworzenia nowych. Uczestnicy podzieleni byli na cztery grupy ( edukacja, kultura, religia, tradycja) oddaj±ce płaszczyzny na jakich rozwija się społeczno¶ćż ydowska po czym maj±c po 5 minut na rozmowy na każdy z wymienionych tematówspisywali na dużej kartce swoje przemylenia. Podgrupy przemieszczały się pomiędzy tematami zgodnie z ruchem wskazówek zegara a moderatorzy dyskusji pomagali w zapisywaniu pomysłów jak również referowali na forum usłyszane opinie.

Prezentacje organizacji żydowskich:

Czas przeznaczony na tę czę¶ć naszego seminarium miał głównie być wypełniony prezentacjami na temat jednych z ważniejszych organizacji żydowskich w Polsce. Zostały omówione : Zwi±zek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Polsce, Tamar, Maccabi, Agencja Żydowska, Joint (Limmud, obozy dla dzieci, obozy Laudera).

Był to również moment, w którym uczestnicy seminariów mogli zadawać nam pytania na temat działalnoci w innychmiastach, kontaktów w biurami wymienionych organizacji, zakresu ich działalnoci itp.

Uczestnicy dostali również teczki, w których umieszczone zostały ulotki różnych organizacji żydowskich nie tylko tych

ogólnopolskich ale również lokalnych.

Magda Dorosz, Ela Jezowska, Mladen Petrov, Piotr Korzeniewski, Basia Wieczorek, Przemek Dudek, Klaudia Klimek, Alicja Klitenik

 

Raport Yehoshuy Ellis’a o projekcie poznańskim:

The Seminar in Poznan seems to me to be exactly the type of activity that Minyanim is designer for. For two days the community of Poznan was home to a group of highly motivated and well organized young adults who are working to make Jewish life a meaningful reality in Poland.

The Seminar gave the community a taste of Shabbat and Jewish life and then gave the participants the tools to organize and motivate their own community. Minyanim reached out a hand in help and in invitation, they showed the participants what Jewish leadership looks like, gave them the tools to achieve on their own and invited them to join them in the future in their

home cities. I was both impressed and inspired by this group and hope to be able to contribute to their activities in the future.

 

ATTENTION !

About the visits to the grave

of Akiva Eger please get in touch with Mrs. Estera by phone +48 726 100 199 Or via email gekafka@jewish.org.pl

Ambasada Izraela w Polsce

ambas1 (2).jpg

Rosz HaSzana 2021

Spotykamy się 18 wrze¶nia

o godz. 18:00

Szachrit w sobotę 18.09

o godz. 9:30

apples&honey.jpg

Shabbat - info

UWAGA !!!

Spotkania szabatowe

wstrzymane do odwołania.

w razie pytań kontakt z biurem 

poznan@jewish.org.pl

niebieski.jpg

The National Library of Israel

library1.jpg

Obozy letnie 2020

INFORMACJA TUTAJ

jcc.jpg

15-activity Jewish community of Poznan

15c.jpg

15-lat naszej Gminy

tora.jpg

Zydowski Instytut Historyczny

zih.jpg

Tajemnice Judaizmu

podcast.jpg Kliknij obrazek

Codzienna Miszna

rapoport.jpg

IRENA SENDLER-KONCERT

sendler.jpg

Warsztaty w Gminie

W każdy czwartek od godz.18:15taniec.jpg

C I H

3a.jpg

POLIN

Wirtualny spacer po wystawie stałej

polin.jpg

mhzp_logo_new3755.jpg

Muzeum Galicja

galicja.jpg
fdzz.jpg

nissenbaum.jpg

Kulmhof am Ner

kulmhof1.jpg Kliknij obrazek

Shavei Polska

shavei.jpg

Szalom TV

szalomtv.jpg

Muzyka klezmerska

radio kl.jpg

Copyright © 2008 by www.poznan.jewish.org.pl