POLUB NAS :)

facebook.jpg

info kontakt

Kontakt z biurem Gminy

tylko drog± mailow±

Fundacja Synagoga Nowa

PIC 913955244
2016-04-04_101608.jpg

Archiwum

JUDAICA

magen_1.jpg

KOL POLIN

Taglit 2010  Email
Wycieczka Taglit Birthright Israel to program organizowany przez żydowskie i izraelskie organizacje pozarządowe. Taglit ma na celu przybliżenie młodzieży o pochodzeniu żydowskim obrazu Państwa Izrael oraz przekazania cennej wiedzy na temat judaizmu oraz historii Żydów. Niemal dwutygodniowy wyjazd jest wypełniony aktywnym wypoczynkiem wśród zrónicowanego krajobrazu Izraela, do którego należą m.in. Morze Śródziemne, Wzgórza Golan, Morze Martwe, Pustynia Negew oraz wiele innych zakątków kraju. Dodatkową atrakcją wycieczki jest bogaty program edukacyjny i mo¿liwoœæ zapoznania siê z kulturš i spo³ecznoœciš izraelskš, a przez to - poznanie ró¿norodnych poglšdów na tematy spo³eczne i kulturowe, zarówno wspó³czesne, jak i historyczne.

Kryteria kwalifikacji do programu:
wiek 18-26 lat (w³šcznie);
brak wczeœniejszego udzia³u w innych programach edukacyjnych w Izraelu;
¿ydowskie korzenie (do dziadków), które mo¿e byæ poœwiadczone odpowiedniš dokumentacjš.

Taglit jest wyjštkowš szansš, którš mo¿na wykorzystaæ tylko raz w ¿yciu! Wycieczka jest bezp³atna!

Najbli¿szy wyjazd odbêdzie siê zimš: 29.12.2010-7.01.2011.

www.sochnut.com.pl
sochnut.edukacja@gmail.com Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamujšcymi. W przeglšdarce musi byæ w³šczona obs³uga JavaScript, ¿eby go zobaczyæ.
513 550 670
 

ATTENTION !

About the visits to the grave of Akiva Eger please get in touch with Mrs. Estera by phone +48 726 100 199 Or via email gekafka@jewish.org.pl

Shabbat - info

Kochani, spotykamy się w każdy niebieski.jpgpi±tek o 16:30

Every Friday,we meet  on 16;30 Stawna str 10

Opłaty - infornacje

W każda sobotę modlitwy w Synagodze odbywaj± się od godz. 9:30 do 11:00.

The synagogue is open also every Saturday at 09:30-11:00am.

POLIN

Wirtualny spacer po wystawie stałej

polin.jpg

15-activity Jewish community of Poznan

15c.jpg

15-lat naszej Gminy

tora.jpg

Codzienna Miszna

rapoport.jpg

IRENA SENDLER-KONCERT

sendler.jpg

Warsztaty w Gminie

W każdy czwartek od godz.18:15taniec.jpg

Albumy PICASA

NASZE ALBUMY KLIKNIJ
erec.jpg
wikipardes.jpg

Koszerne produkty

kosher.jpg

 

mhzp_logo_new3755.jpg
fdzz.jpg

nissenbaum.jpg
wirtualny.jpg
tskz.jpg

Shavei Polska

shavei.jpg
fzplogo.jpg

Chabad

chabad.jpg
torun.jpg

Copyright © 2008 by www.poznan.jewish.org.pl