POLUB NAS :)

facebook.jpg

info kontakt

Kontakt z biurem Gminy

tylko drog± mailow± 

poznan@jewish.org.pl

Fundacja Synagoga Nowa

PIC 913955244
2016-04-04_101608.jpg
erec.jpg

Koszerne produkty

kosher.jpg

 

TSKZ

tskz.jpg

Chabad

chabad.jpg
wikipardes.jpg
wirtualny.jpg

JUDAICA

magen_1.jpg

KOL POLIN

Taglit 2010  Email
Wycieczka Taglit Birthright Israel to program organizowany przez żydowskie i izraelskie organizacje pozarządowe. Taglit ma na celu przybliżenie młodzieży o pochodzeniu żydowskim obrazu Państwa Izrael oraz przekazania cennej wiedzy na temat judaizmu oraz historii Żydów. Niemal dwutygodniowy wyjazd jest wypełniony aktywnym wypoczynkiem wśród zrónicowanego krajobrazu Izraela, do którego należą m.in. Morze Śródziemne, Wzgórza Golan, Morze Martwe, Pustynia Negew oraz wiele innych zakątków kraju. Dodatkową atrakcją wycieczki jest bogaty program edukacyjny i mo¿liwoœæ zapoznania siê z kulturš i spo³ecznoœciš izraelskš, a przez to - poznanie ró¿norodnych poglšdów na tematy spo³eczne i kulturowe, zarówno wspó³czesne, jak i historyczne.

Kryteria kwalifikacji do programu:
wiek 18-26 lat (w³šcznie);
brak wczeœniejszego udzia³u w innych programach edukacyjnych w Izraelu;
¿ydowskie korzenie (do dziadków), które mo¿e byæ poœwiadczone odpowiedniš dokumentacjš.

Taglit jest wyjštkowš szansš, którš mo¿na wykorzystaæ tylko raz w ¿yciu! Wycieczka jest bezp³atna!

Najbli¿szy wyjazd odbêdzie siê zimš: 29.12.2010-7.01.2011.

www.sochnut.com.pl
sochnut.edukacja@gmail.com Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamujšcymi. W przeglšdarce musi byæ w³šczona obs³uga JavaScript, ¿eby go zobaczyæ.
513 550 670
 

ATTENTION !

About the visits to the grave

of Akiva Eger please get in touch with Mrs. Estera by phone +48 726 100 199 Or via email gekafka@jewish.org.pl

Ambasada Izraela w Polsce

ambas1 (2).jpg

Shabbat - info

niebieski.jpgZapraszamy w piatek

25 wrze¶nia na godz 18:00

YOM KIPPUR

Zapraszamy w niedzielę

27 wrze¶nia na g. 18:00

-w poniedziałek 28.09

"złamanie "postu g. 19:26

jom.jpg

The National Library of Israel

library1.jpg

Obozy letnie 2020

INFORMACJA TUTAJ

jcc.jpg

15-activity Jewish community of Poznan

15c.jpg

15-lat naszej Gminy

tora.jpg

Zydowski Instytut Historyczny

zih.jpg

Tajemnice Judaizmu

podcast.jpg Kliknij obrazek

Codzienna Miszna

rapoport.jpg

IRENA SENDLER-KONCERT

sendler.jpg

Warsztaty w Gminie

W każdy czwartek od godz.18:15taniec.jpg

C I H

3a.jpg

POLIN

Wirtualny spacer po wystawie stałej

polin.jpg

mhzp_logo_new3755.jpg

Muzeum Galicja

galicja.jpg
fdzz.jpg

nissenbaum.jpg

Kulmhof am Ner

kulmhof1.jpg Kliknij obrazek

Shavei Polska

shavei.jpg

Szalom TV

szalomtv.jpg

Muzyka klezmerska

radio kl.jpg

Copyright © 2008 by www.poznan.jewish.org.pl