POLUB NAS :)

facebook.jpg

info kontakt

Kontakt z biurem Gminy

tylko drogą mailową 

poznan@jewish.org.pl

Fundacja Synagoga Nowa

PIC 913955244
2016-04-04_101608.jpg
erec.jpg

Koszerne produkty

kosher.jpg

 

TSKZ

tskz.jpg

Chabad

chabad.jpg
wikipardes.jpg
wirtualny.jpg

JUDAICA

magen_1.jpg

KOL POLIN

Ogólnopolska Konferencja Naukowa  Email

 

Zakład Kultury Judaizmu Europejskiego

przy Instytucie Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie,

Instytut Kulturoznawstwa UAM,

Centrum Badań im. Edyty Stein

oraz Prezydent Miasta Gniezna Jacek Kowalski

 

mają zaszczyt zaprosić do udziału w

III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej poświęconej tematyce żydowskiej

pod tegorocznym tytułem:

 

Wschodnioeuropejski judaizm a kwestia
tożsamości żydowskiej

Konferencja odbędzie się 17-18 stycznia 2013
w Instytucie Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie.

Opłata konferencyjna wynosi: 250 zł. Zgłoszenia (imię i nazwisko, afiliacja, temat + abstrakt do 2000 znaków ze spacjami) prosimy nadsyłać na adres: judaica.gniezno@gmail.com Termin nadsyłania zgłoszeń mija 30 października 2012.

 

Charakter judaizmu, który tworzył  się na przestrzeni wieków na obszarach Rzeczpospolitej stanowi  ciekawe wyzwanie dla pytań o  tożsamość żydowską. Pojęcie tożsamości rozumiemy jak najbardziej szeroko (problem metodologicznego konstruowania tożsamości; przykładowe rozumienie tożsamości w ujęciu Z. Baumana; czy możliwe jest wyartykułowanie swoistej bez-tożsamości?). Różnorodne próby jej definiowania tworzą złożony i niejednorodny  obraz kultury Żydów. Tematyka wschodnioeuropejskiego judaizmu jest w ostatnich latach żywo podejmowana, ale nadal wymaga szerokiego namysłu. Celem konferencji jest naszkicowanie pola problemowego, w ramach którego wyłonią się ścieżki żydowskiej tożsamości. Osobną kwestią jest pytanie o to, czy taki fenomen daje się w ogóle wyłuskać. Czy można mówić o czymś takim, jak korzenie tożsamości?

               Spektrum problemowo-tematyczne, które chcielibyśmy zaproponować, koncentruje się wokół następujących zagadnień:

·         czy tylko Tora jest źródłem tożsamości Żydów wschodnioeuropejskich? Czy istnieją także pozareligijne wyznaczniki tożsamości?,

·         status prawny Żydów w Rzeczpospolitej,

·         język jidysz jako wyznacznik tożsamości,

·         oblicza tożsamości w kontekście różnych odłamów chasydyzmu,

·         organizacje bundowskie jako tożsamościowa alternatywa,

·         tożsamość maskila – wyzwania rzucone przez Haskalę,

·         czy tożsamość może być budowana relacyjnie w rozumieniu: tożsamość-do? Synagoga versus Ecclesia,

·         wyznaczniki generujące tożsamość w życiu codziennym, na przykład strój, literatura, obyczajowość etc.

 

 

Department of Culture of European Judaism

at the AMU Institute of European Culture in Gniezno,

Institute of Culture, AMU,

Edith Stein Research Centre

and President of the City of Gniezno, Jacek Kowalski

 

have the honour of inviting all interested persons to participate in the

3rd National Scientific Conference dedicated to Jewish themes. This year’s  event is entitled:

 

East European Judaism and the question of Jewish identity

 

 

The conference will be held 17th-18th January 2013
at AMU Institute of European Culture in Gniezno.

The conference fee is 250 PLN. Please send applications (name and surname, affiliation, topic + abstract up to 2000 characters including spaces)  to: judaica.gniezno@gmail.com.  The deadline for submissions is October 30th, 2012.

 

The nature of Judaism which developed through the centuries on the territories of the Rzeczpospolita presents a compelling challenge for  the questions concerning Jewish identity. The notion of identity is approached as broadly as possible (the issue of developing a methodological framework of identity, a model understanding of identity according to Z. Bauman; is it possible to articulate one’s ‘identilessness’?) The various attempts at defining it produce a complex and heterogeneous image of the culture of Jews. The issue of East European Judaism has recently been readily addressed, yet it still requires a comprehensive deliberation. The aim of the conference is to outline the problem field, within which the paths of Jewish identity will be revealed.    A separate issue is the question whether it is feasible to isolate such phenomenon at all. Can one even speak of a thing like the roots of identity?

               The spectrum of issues and themes we would like to suggest focuses around the following problems:

is Torah the only source of identity for East European Jews? Are there any non-religious determinants of identity as well?

the legal status of Jews in Poland across the ages,

Yiddish as identity marker,

the facets of identity with respect to various sections of Hasidism,

Bund organisations as an identity alternative,

the identity of maskil – challenges posed by the Haskala,

can identity be developed in relational mode: identity-towards? Synagogue versus Ecclesia,

determinants fostering identity in everyday life, e.g. attire, literature, mores, etc.

 

ATTENTION !

About the visits to the grave

of Akiva Eger please get in touch with Mrs. Estera by phone +48 726 100 199 Or via email gekafka@jewish.org.pl

Ambasada Izraela w Polsce

ambas1 (2).jpg

Rosz HaSzana 2021

Spotykamy się 18 września

o godz. 18:00

Szachrit w sobotę 18.09

o godz. 9:30

apples&honey.jpg

Shabbat - info

UWAGA !!!

Spotkania szabatowe

wstrzymane do odwołania.

w razie pytań kontakt z biurem 

poznan@jewish.org.pl

niebieski.jpg

The National Library of Israel

library1.jpg

Obozy letnie 2020

INFORMACJA TUTAJ

jcc.jpg

15-activity Jewish community of Poznan

15c.jpg

15-lat naszej Gminy

tora.jpg

Zydowski Instytut Historyczny

zih.jpg

Tajemnice Judaizmu

podcast.jpg Kliknij obrazek

Codzienna Miszna

rapoport.jpg

IRENA SENDLER-KONCERT

sendler.jpg

Warsztaty w Gminie

W każdy czwartek od godz.18:15taniec.jpg

C I H

3a.jpg

POLIN

Wirtualny spacer po wystawie stałej

polin.jpg

mhzp_logo_new3755.jpg

Muzeum Galicja

galicja.jpg
fdzz.jpg

nissenbaum.jpg

Kulmhof am Ner

kulmhof1.jpg Kliknij obrazek

Shavei Polska

shavei.jpg

Szalom TV

szalomtv.jpg

Muzyka klezmerska

radio kl.jpg

Copyright © 2008 by www.poznan.jewish.org.pl