POLUB NAS :)

facebook.jpg

info kontakt

Kontakt z biurem Gminy

tylko drogą mailową

Fundacja Synagoga Nowa

PIC 913955244
2016-04-04_101608.jpg

JUDAICA

magen_1.jpg

KOL POLIN

Do osób, które otrzymały lub otrzymają emerytury ZRBG za pracę w getcie.  Email

Drodzy przyjaciele!

Wobec zdarzających się przypadków potrąceń przez banki zaliczek na podatek dochodowy, pragnę wszystkich beneficjentów tych świadczeń powiadomić, że jest to działanie całkowicie, nie tylko bezzasadne, ale i bezprawne.

Banki pobierające zaliczkę na podatek dochodowy wyjaśniają, że zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych podmioty wypłacające emerytury i renty pochodzące z zagranicy zobowiązane są do poboru podatku (zaliczek na podatek) od tych świadczeń

Obowiązek płatnika ciąży na wszystkich podmiotach wypłacających emerytury i renty z zagranicy. W praktyce obowiązek ten dotyczy zwłaszcza banków. Ale niektóre banki nie chcą przyjąć do wiadomości tego, że aby zrealizować nałożony ustawowo obowiązek, nie wystarczy analiza przepisów u.p.d.o.f., niezbędna jest także znajomość przepisów właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej z krajem, z którego pochodzi zagraniczne świadczenie emerytalno-rentowe.

W otrzymanych informacjach z Niemiec „ZRBG 122 PL” możemy przeczytać: Uwzględniając polsko-niemieckie Porozumienie w celu uniknięcia podwójnego opodatkowania emerytura/renta z tytułu okresów składkowych w getcie nie podlega opodatkowaniu zarówno w Niemczech jak i w Polsce.

Powyższe stwierdzenie było też artykułowane podczas oficjalnych spotkań rządowych polsko-niemieckich. Z czego wynika to ustalenie? Jeśli chodzi o Niemcy, to z ich przepisów dot. kwot wolnych od opodatkowania, a jeśli chodzi o Polskę, to z wykładni prawnej wspomnianego powyżej Porozumienia w celu uniknięcia podwójnego opodatkowania.

Dnia 14.05.2003 r. została zawarta umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku i jako obowiązująca opublikowana w Dzienniku Ustaw RP Nr 12/2005, poz. 90. Artykuł 18 tej umowy reguluje sprawy dotyczące emerytur, rent i podobnych płatności. I choć w ustępie 1 tego artykułu zaznaczono, że „Emerytury i podobne świadczenia lub renty, otrzymywane przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie z drugiego Umawiającego się Państwa, podlegają opodatkowaniu tylko w tym pierwszym Państwie”, to ustęp 2 stanowi, że „Bez względu na postanowienia ustępu 1 niniejszego artykułu, płatności otrzymywane przez osobę mającą miejsce zamieszkania w jednym Umawiającym się Państwie z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych drugiego Umawiającego się Państwa, podlegają opodatkowaniu tylko w tym drugim Państwie”. Z tego wynika jednoznacznie, że jeśli płatności otrzymywane są z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych danego państwa, to tylko w nim mogą być opodatkowane, a nie w tym, do którego są transferowane. Należne świadczenia są wysyłane z Deutsche Rentenversicherung, niemieckiego odpowiednika polskiego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a więc z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych w Niemczech. Reasumując, należności te w pełni spełniają dyspozycję artykułu 18, ustęp 2 wspomnianej powyżej umowy i nie podlegają przepisom polskiej ordynacji podatkowej. W takiej sytuacji bank (płatnik) nie powinien, a wręcz nie ma prawa pobierać zaliczki na podatek dochodowy od tego rodzaju należności pieniężnych.

W przypadku zaistnienia pozaprawnych działań banku, należy zażądać bezzwłocznego zwrotu na konto odliczonej przez Bank kwoty w Euro.

 

Marian Kalwary

 

 

 

ATTENTION !

About the visits to the grave of Akiva Eger please get in touch with Mrs. Estera by phone +48 726 100 199 Or via email gekafka@jewish.org.pl

Szabat - informacje

Kochani, spotkania szabatowe odbywają się w każdy niebieski.jpgpiątek o godz. 19:00.Opłaty - infornacja/

W każda sobotę modlitwy w Synagodze odbywają się od godz. 9:30 do 11:00.

POLIN

Wirtualny spacer po wystawie stałej

polin.jpg

15-activity Jewish community of Poznan

15c.jpg

15-lat naszej Gminy

tora.jpg

Codzienna Miszna

rapoport.jpg

IRENA SENDLER-KONCERT

sendler.jpg

Warsztaty w Gminie

taniec.jpg

Blog Leona Jedwabia z Australii

Moja podróz przez Holokaust

jedwab2.jpg 

Albumy PICASA

NASZE ALBUMY KLIKNIJ
erec.jpg
wikipardes.jpg

Koszerne produkty

kosher.jpg

 

mhzp_logo_new3755.jpg
fdzz.jpg

nissenbaum.jpg
wirtualny.jpg
tskz.jpg

Shavei Polska

shavei.jpg
fzplogo.jpg

Chabad

chabad.jpg
torun.jpg

Copyright © 2008 by www.poznan.jewish.org.pl