Do osób, które otrzymały lub otrzymają emerytury ZRBG za pracę w getcie.

Drodzy przyjaciele!

Wobec zdarzających się przypadków potrąceń przez banki zaliczek na podatek dochodowy, pragnę wszystkich beneficjentów tych świadczeń powiadomić, że jest to działanie całkowicie, nie tylko bezzasadne, ale i bezprawne.

Banki pobierające zaliczkę na podatek dochodowy wyjaśniają, że zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych podmioty wypłacające emerytury i renty pochodzące z zagranicy zobowiązane są do poboru podatku (zaliczek na podatek) od tych świadczeń

Obowiązek płatnika ciąży na wszystkich podmiotach wypłacających emerytury i renty z zagranicy. W praktyce obowiązek ten dotyczy zwłaszcza banków. Ale niektóre banki nie chcą przyjąć do wiadomości tego, że aby zrealizować nałożony ustawowo obowiązek, nie wystarczy analiza przepisów u.p.d.o.f., niezbędna jest także znajomość przepisów właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej z krajem, z którego pochodzi zagraniczne świadczenie emerytalno-rentowe.

W otrzymanych informacjach z Niemiec „ZRBG 122 PL” możemy przeczytać: Uwzględniając polsko-niemieckie Porozumienie w celu uniknięcia podwójnego opodatkowania emerytura/renta z tytułu okresów składkowych w getcie nie podlega opodatkowaniu zarówno w Niemczech jak i w Polsce.

Powyższe stwierdzenie było też artykułowane podczas oficjalnych spotkań rządowych polsko-niemieckich. Z czego wynika to ustalenie? Jeśli chodzi o Niemcy, to z ich przepisów dot. kwot wolnych od opodatkowania, a jeśli chodzi o Polskę, to z wykładni prawnej wspomnianego powyżej Porozumienia w celu uniknięcia podwójnego opodatkowania.

Dnia 14.05.2003 r. została zawarta umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku i jako obowiązująca opublikowana w Dzienniku Ustaw RP Nr 12/2005, poz. 90. Artykuł 18 tej umowy reguluje sprawy dotyczące emerytur, rent i podobnych płatności. I choć w ustępie 1 tego artykułu zaznaczono, że „Emerytury i podobne świadczenia lub renty, otrzymywane przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie z drugiego Umawiającego się Państwa, podlegają opodatkowaniu tylko w tym pierwszym Państwie”, to ustęp 2 stanowi, że „Bez względu na postanowienia ustępu 1 niniejszego artykułu, płatności otrzymywane przez osobę mającą miejsce zamieszkania w jednym Umawiającym się Państwie z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych drugiego Umawiającego się Państwa, podlegają opodatkowaniu tylko w tym drugim Państwie”. Z tego wynika jednoznacznie, że jeśli płatności otrzymywane są z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych danego państwa, to tylko w nim mogą być opodatkowane, a nie w tym, do którego są transferowane. Należne świadczenia są wysyłane z Deutsche Rentenversicherung, niemieckiego odpowiednika polskiego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a więc z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych w Niemczech. Reasumując, należności te w pełni spełniają dyspozycję artykułu 18, ustęp 2 wspomnianej powyżej umowy i nie podlegają przepisom polskiej ordynacji podatkowej. W takiej sytuacji bank (płatnik) nie powinien, a wręcz nie ma prawa pobierać zaliczki na podatek dochodowy od tego rodzaju należności pieniężnych.

W przypadku zaistnienia pozaprawnych działań banku, należy zażądać bezzwłocznego zwrotu na konto odliczonej przez Bank kwoty w Euro.

 

Marian Kalwary