Konferencja Młodych Judaistów
W dniach 23 – 25 maja 2013 r. odbędzie się V Warszawska Konferencja Młodych Naukowców Judaistów. Konferencja jest przeznaczona dla studentów ostatnich lat studiów pierwszego, drugiego oraz trzeciego stopnia (doktorantów) w wieku poniżej 30 lat.

Konferencja ma na celu zaprezentowanie pełnego obrazu zainteresowań młodych naukowców oraz kondycji badań nad szeroko rozumianą tematyką judaistyczną. Zagadnienia podejmowane na konferencji koncentrować się będą wokół historii Żydów oraz Diaspory, a także historii Izraela od czasów antycznych do współczesności.


Prezentacje obejmują takie kwestie jak:

 

- problematyka Zagłady

- socjologia

- kultura

- literatura

- historia sztuki

- język (Hebrajski, Jidysz, Ladino)

- religia oraz filozofia i inne

 

Celem organizatorów konferencji jest stworzenie platformy porozumienia oraz wymiany myśli, technik badawczych, pomysłów i zainteresowań pomiędzy młodymi badaczami z całego świata. Historia i kultura Żydów od wieków stanowi integralną część życia społecznego w Europie i dlatego zasługuje na możliwie szerokie poddanie jej naukowym analizom.

Formularz aplikacyjny dostępny jest na stronie Centrum Anielewicza

Pod uwagę będą brane zgłoszenia jedynie w języku polskim lub angielskim. W formularzu wszystkie pola są wymagane. Prezentacja nie powinna trwać dłużej niż 15 minut, co odpowiada 7 zestandaryzowanym stronom maszynopisu. Zgłoszenia można nadsyłać do 1 lutego 2013 roku. Referentów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych na konferencję organizatorzy poinformują o decyzji w pierwszych dniach marca. Decyzja Komitetu Organizacyjnego jest ostateczna.

Organizatorzy: Centrum Badania i Nauczania Dziejów i Kultury Żydów w Polsce im. Mordechaja Anielewicza we współpracy z Sekcją Judaistyczną Koła Naukowego Historyków Uniwersytetu Warszawskiego.