"Genealogie Pamięci"

W dniach 23-25 listopada 2011 w Warszawa odbędzie się konferencja „Genealogie Pamięci w Europie Środkowej i Wschodniej. Teorie i Metody”. Konferencja poświęcona będzie specyfice doświadczenia historycznego w Europie Środkowej i Wschodniej, ujęciom teoretycznym oraz metodom i technikom badawczym stosowanym w różnych dyscyplinach w badaniach nad historią i pamięcią. Udział w niej wezmą zarówno wybitni profesorowie i znawcy dziedziny z Polski oraz innych krajów, jak i obiecujący młodzi naukowcy i doktoranci. Partnerem konferencji jest Muzeum Historii Żydów Polskich i Dom Spotkań z Historią.

Europejskie wyobrażenia ubiegłego stulecia w dużej mierze kształtowane są z perspektywy Zachodu; także w obszarze naukowych rozważań nad zagadnieniem pamięci społecznej. Intencją konferencji jest refleksja nad metodologią i stanem badań nad pamięcią w Europie Środkowej i Wschodniej. Region ten wszedł w XX wiek z nierozwiązanymi problemami społecznymi wywołanymi spóźnioną modernizacją i głębokimi podziałami etnicznymi oraz religijnymi, a w czasie jego trwania doświadczył nie tylko dwóch wojen światowych, ale ludobójstwa, zmian granic, przesiedleń ludności oraz eksperymentów politycznych i ekonomicznych na niespotykaną w zachodniej części kontynentu skalę. Co więcej, dopiero u schyłku XX wieku region ten został włączony w ład globalny. Chcielibyśmy określić znaczenie studiów nad pamięcią XX wieku w Europie Środkowej i Wschodniej dla badań w innych częściach świata. Chcielibyśmy także zarysować mapę europejskich szkół badań nad pamięcią, ze szczególnym uwzględnieniem propozycji teoretycznych, które bądź to wywodzą się z Europy Środkowej i Wschodniej bądź są stosowane w badaniach nad pamięcią w tym regionie. Do dyskusji nad historią pamięci zapraszamy badaczy reprezentujących różnorodne dyscypliny naukowe.

Głównymi obszarami refleksji podczas konferencji będą:

- specyfika doświadczenia historycznego Europy Środkowej i Wschodniej,

- kategorie badawcze, stosowana terminologia, instytucje i media pamięci,

- warsztat badacza pamięci w Europie Środkowej i Wschodniej.

Bardziej szczegółowe informacje o konferencji są dostępne na stronie: www.genealogies.enrs.eu  (w języku angielskim).

Organizatorzy: Europejska Sieć Pamięć i Solidarność, Instytut Socjologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Federalny Instytut ds. Kultury i Historii Niemców w Europie Środkowej i Wschodniej, Instytut Studiów nad Europą Wschodnią Wolnego Uniwersytetu w Berlinie.

/zrodlo: jewish.org.pl/