MINYanim - Projekt lokalny - Raport uczestnikw
Projekt Pozna i przygotowania:
Poznaski Projekt polskiej grupy MiNYanim skierowany by przede wszystkim do modziey, która zainteresowana jest aktywnym udziaem w yciu ydowskim w swoim miecie. Idea zorganizowania tego seminarium pojawia si jako odpowied na brak
interesujcych propozycji dla osób modych w Poznaniu.
Grupa MiNYanim postanowia pokaza poznaskim suchaczom jak wyglda ycie modziey ydowskiej w innych miastachw Polsce oraz co sami mog zrobi dla siebie w swoim miecie. Tak te zosta przygotowany intensywny dwudniowy program seminarium, do udziau w którym zosta zaproszony równie Rabin Yehoshua Ellis. Uczestnicy programu MiNYanim rozpoczli przygotowania do przeprowadzenia seminarium ju w styczniu. By nasza inicjatywa okazaa si sukcesem, podzielilimy si zadaniami.
Program, który chcielimy zorganizowa zosta ustalony na samym pocztku przygotowa.Jednake by doszed on do skutku potrzebne byy finanse. Piotr zaj si pozyskaniem funduszy z JDC, który znacznie wspomóg nasz budet oraz z organizacji TAMAR, w której dziaalno jest zaangaowany. Jednake najwikszy zastrzyk gotówki dostalimy od Agencji ydowskiej.
Po ustaleniu programu Przemek opracowa plakat reklamujcy nasze seminarium oraz przygotowa prezentacj o organizacjach ydowskich w Polsce. Basia i Ela zajy si przygotowaniem piewników na Szabat oraz zorganizowaniem koszernej kolacji, która
zostaa przetransportowana z Warszawy do Poznania.
Magda odpowiedzialna bya zaznalezienie odpowiedniego lokum mieszczcego wszystkich uczestników programu, cznie z
Rabinem.
Z pomoc Alicji, zaja si take zarezerwowaniem odpowiedniego lokalu nasobotni wieczór, gdzie w mniej oficjalnej atmosferze chcielimy zintegrowa si z poznaskimi uczestnikami seminarium. Klaudia opracowaa tematyk i przeprowadziasobotni panel dyskusyjny, który mia pokaza braki spoecznoci ydowskiej w organizowaniu interesujcych wydarze dla „modych dorosych” oraz mia pokaza im jak sami mog tworzy lokalne grupy i przygotowywa zajcia rónego typu dla siebie samych.

Szabat:

Wspólnie z gmin poznask zorganizowalimy kolacj szabatow w budynku gminy na ul. Stawnej 10.

Poinformowani i zaproszeni na ni byli wszyscy czonkowie gminy.Przywie limy z Warszawy koszerne chaki oraz cz posiku. Drug cze zaopatrzya gmina poznaska. Pani Kobus, przewodniczca powitaa uczestników spotkania i oficjalnie

przedstawia nas oraz Rabina Yehoshue Ellisa. Rabin poprowadzi Seudat Szabat, a take odbywajcy si wczeniej Kabbalat Szabat w bonicy.

Uczestnicy otrzymali stworzone przeznas piewniki szabatowe, które mogli zabra ze sob do domu. W trakcie posiku umilalimy

czas przybyych prowadzonymi przez nas pieniami szabatowymi oraz krótkim Draszempoprowadzonym przez Rabina.

Aby zintegrowa
si z uczestnikami spotkania usiedlimy tak aby kady mia okazje pozna nas indywidualnie. Na kolacj przyszo okoo czterdziestuosób. Uczestnicy bardzo chtnie rozmawiali z nami i wyraali zainteresowanie i ch udziau

w sobotnim spotkaniu.

Starsza grupa wiekowa bya rozczarowana gdy dowiedziaa si, e seminarium skierowane jest tylko do modziey. Skonio to nas do refleksji nad planowaniem przyszych spotka, które uwzgldniayby take starsz grup wiekow.

Oceniamy pitkowe spotkanie jako bardzo owocne. Spotkalimy si z ciepym przyjciem i zainteresowaniem pogbiania wiedzy i umiejtnoci ze strony czonków gminy. Bardzo klarownie zostaa wyraona ch wspópracy z nami w przyszoci.

 

Wykad Rabina Yehoshuy Elllisa:

Sobotni wykad Rabina dotyczy wieta Purym. W spotkaniu uczestniczyo dziesiciu modych Poznaniaków. Wykad mia charakter interaktywny. Rabin opowiada histori Purimu oraz to w jaki sposób obchodzi si to wito. Zaprosilimy uczestników do wzicia udziau w warszawskim balu purimowym, Ma to na celu zachci do integracji poznaskiej modziey w rodowisku modych ydów w caej Polsce (jest to impreza na któr przyjedaj ydzi z caej Polski) oraz zachci do aktywnego budowania ycia ydowskiego we wasnym miecie.

Ice Breakers:

Celem pierwszych puntków programu byo wzajemne poznanie si uczestników i organizatorów seminarium. Wzieli oni udzia w kilku wiczeniach na przeamanie lodów, które pozwoliy na zapamitnie swoich imion i podstawowych informacji o sobie na wzajem Ta cz spotkania pozwolia na rozlunienie atmosfery i otwarcie si na to co przygotowali organizatorzy.

Dyskusja z uczestnikami seminarium:

Ta cz programu suya gównie wymianie dowiadcze, przedyskutowaniu problemów jak i osigni spoecznoci w Poznaniu, planów na przyszo , omówienie projektów tychistniej cych jak i moliwoci stworzenia nowych. Uczestnicy podzieleni byli na cztery grupy ( edukacja, kultura, religia, tradycja) oddajce paszczyzny na jakich rozwija si spoeczno ydowska po czym majc po 5 minut na rozmowy na kady z wymienionych tematówspisywali na duej kartce swoje przemylenia. Podgrupy przemieszczay si pomidzy tematami zgodnie z ruchem wskazówek zegara a moderatorzy dyskusji pomagali w zapisywaniu pomysów jak równie referowali na forum usyszane opinie.

Prezentacje organizacji ydowskich:

Czas przeznaczony na t cz naszego seminarium mia gównie by wypeniony prezentacjami na temat jednych z waniejszych organizacji ydowskich w Polsce. Zostay omówione : Zwizek Gmin Wyznaniowych ydowskich w Polsce, Tamar, Maccabi, Agencja ydowska, Joint (Limmud, obozy dla dzieci, obozy Laudera).

By to równie moment, w którym uczestnicy seminariów mogli zadawa nam pytania na temat dziaalnoci w innychmiastach, kontaktów w biurami wymienionych organizacji, zakresu ich dziaalnoci itp.

Uczestnicy dostali równie teczki, w których umieszczone zostay ulotki rónych organizacji ydowskich nie tylko tych

ogólnopolskich ale równie lokalnych.

Magda Dorosz, Ela Jezowska, Mladen Petrov, Piotr Korzeniewski, Basia Wieczorek, Przemek Dudek, Klaudia Klimek, Alicja Klitenik

 

Raport Yehoshuy Ellis’a o projekcie poznaskim:

The Seminar in Poznan seems to me to be exactly the type of activity that Minyanim is designer for. For two days the community of Poznan was home to a group of highly motivated and well organized young adults who are working to make Jewish life a meaningful reality in Poland.

The Seminar gave the community a taste of Shabbat and Jewish life and then gave the participants the tools to organize and motivate their own community. Minyanim reached out a hand in help and in invitation, they showed the participants what Jewish leadership looks like, gave them the tools to achieve on their own and invited them to join them in the future in their

home cities. I was both impressed and inspired by this group and hope to be able to contribute to their activities in the future.