Kalisz - I Ogólnopolski Festiwal Piosenki i Pieśni Żydowskiej i Izraelskiej "SHALOM"

Z inicjatywy mieszkanki Kalisza, pani Anny Kowalkiewicz-Oligny, powsta³ pomys³ zorganizowania w³asnie tam, takiego festiwalu z taka w³asnie muzyke, "aby przybli¿yæ kulturê bêdaca niegdys integralna czêscia naszej kultury narodowej, przyczyniæ siê do rozwiewania mitów i spo³ecznych uprzedzeñ w swiadomosci zw³aszcza m³odego pokolenia obu narodów a tak¿e by ocaliæ od zapomnienia to co zostaje zapomniane" - mówi pani Ania.

 

......"Jestem muzykiem z wykszta³cenia a muzyka ¿ydowska fascynuje mnie od dawna. I tak zrodzi³ sie pomy³ pod koniec ubieg³ego roku,zeby w³asnie Kalisz sta³ sie miejscem I ogolnopolskiego festiwalu piosenki ¿ydowskiej i izraelskiej, gdzie co roku bedê rozwijac jego formê.

Koncert wieczorny zespo³u "SHALOM",  gwiazdy tego festiwalu, poprzedzi wystêp moich wokalistow w 4 piosenkach o tematyce ¿ydowskiej wraz z tancerzami wykonujacymi ¿ydowskie tañce oraz laureatow konkursu".

 

Patronat nad Festiwalem przyja³ Prezydent Miasta Kalisza i Towarzystwo Wielkopolska - Izrael.

 

Organizatorem Konkursu jest Studio Wokalno-Artystyczne PIANO SONG z Kalisza oraz Osrodek Sportu Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu, pod patronatem Prezydenta Miasta Kalisza dr in¿. Janusza Pêcherza i Towarzystwa Wielkopolska-Izrael.

 

Miejscem Festiwalu bêdzie Hala OSRiR w Kaliszu, przy ul. £ódzkiej 29.

 

Termin Festiwalu: 8 kwietnia 2011r.

 

Celem Festiwalu jest:

- Popularyzacja muzyki, piesni i piosenki ¿ydowskiej,

- Konfrontacja ró¿nych stylów i gatunków muzyki

- Prezentacja talentów w mediach

- Promocja wyró¿niajacych siê wykonawców

 

II. Warunki uczestnictwa:

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest ukoñczenie 13 roku ¿ycia

Uczestnikami Festiwalu moga byæ:

a) uczestnicy indywidualni w wieku od 13 do 21 lat i od 22 wzwy¿ tj. uczniowie, m³odzie¿, studenci, dorosli dzia³ajacy w szko³ach, domach kultury - artysci zawodowi jak i amatorzy oraz wszyscy którzy kochaja muzykê

b) zespo³y wokalne od 13 lat do 21 i od 22 wzwy¿

III. Wykonawcy zobowiazani sa zg³osiæ 2 piosenki w jêzyku polskim, jidysz i hebrajskim zwiazane z tematyka ¿ydowska. Rozpatrywane bêda zg³oszenia solistów i zespo³ów wokalnych.

IV. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:

1. Kwalifikacja na podstawie nades³anych kart zg³oszeñ na adres:

Studio Piano Song , ul. wiatraki 13a, 62-800 Kalisz

lub droga elektroniczna na adres e-mail: aniaoligny@wp.pl

Termin nadsy³ania zg³oszeñ up³ywa z dniem 20 marca 2011r. (liczy sie data stempla pocztowego)

2. Przes³uchania konkursowe z udzia³em publicznosci w dniu 08.04.2011 r. o godz.10.00

V. Zakwalifikowane zespo³y i solisci wp³aca w dniu imprezy po 40 z³otych od osoby lub zespo³u wokalnego, jako koszty akredytacji, która obejmuje obiad , materia³y informacyjne, gad¿ety reklamowe, i inne

- Uczestnicy przyje¿d¿aja na konkurs na w³asny koszt.

- Uczestnicy wystêpuja przy w³asnym pó³ playbacku lub z towarzyszeniem w³asnego instrumentu

- Uczestnicy zobowiazani sa do nades³ania na adres Organizatora wype³nionego formularza zg³oszeniowego

- Organizatorzy zapewniaja uczestnikom wysokiej klasy nag³osnienie i oswietlenie estradowe.

- Laureaci konkursu zobowiazani sa do nieodp³atnego udzia³u w wieczornym koncercie laureatów przed wystêpem gwiazdy zespo³u "Shalom"

- Organizatorzy zapewniaja sobie prawo do nieodp³atnej rejestracji telewizyjnej, radiowej w ramach konkursu.

VI. Jury

Oceny poszczególnych wokalistów i zespo³ów wokalnych oceniac bedzie profesjonalne Jury

Jury powo³ane przez Organizatora przyznaje nagrody finansowe i rzeczowe.

Jury przys³uguje prawo wy³acznego dysponowania pula nagród.

Przewidywane wysokie nagrody pieniê¿ne za I, II i III miejsca oraz nagrody rzeczowe za wyró¿nienia.

VII. Postanowienia koñcowe:

- Wykonawcy wystêpuj± zgodnie z harmonogramem ustalonym przez organizatorów,

- Organizatorzy nie zwracaja kosztów przejazdu,

- Organizatorzy zapewniaja: profesjonalne nag³osnienie, odtwarzacz CD, odtwarzacz do mini dysku, mo¿liwosæ pod³aczenia w³asnego instrumentu

- Zespo³y i solisci wykonuja dwie piosenki w jêzyku polskim lub jidysz lub hebrajskim i przyje¿d¿aja z w³asnym podk³adem muzycznym

- Jury zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu i jego werdykt jest ostateczny.

Biuro organizacyjne Konkursu:

Studio Piano Song

ul. Wiatraki 13 a

62-800 Kalisz

dyrektor festiwalu: mgr Anna Kowalkiewicz-Oligny

wszelkie informacje pod numerem tel. 604 826 900

e-mail : aniaoligny@wp.pl

strona internetowa: www.pianosong.pl

Formularz zg³oszeniowy mo¿na otrzymaæ po kontakcie z pani± Ani± Oligny, lub z adminem strony gekafka@jewish.org.pl