Dni Micwy
Od 22 do 30 listopada obchodzimy już po raz siódmy w gminach żydowskich w Polsce Dni Micwy czyli ¶więto wolontariatu. Dni Micwy to szczególny czas, w którym podkre¶lamy wagę wypełniania dobrych uczynków. To okres od¶więtnych, miłych spotkań wolontariuszy i podopiecznych. Staramy się, by był to również moment refleksji nad tym, co wyj±tkowo dobre w naszej społeczno¶ci, czyli nad faktem, że wokół nas znajduj± się ludzie, którzy pomagaj± sobie nawzajem.

Jako żydowska pomoc społeczna staramy się wychodzić naprzeciw materialnym potrzebom człowieka. Jednocze¶nie kładziemy duży nacisk na wypełnianie micwy gemilut chasadim czyli dobrych, miłosiernych uczynków wobec bliźnich, takich jak: odzianie, ugoszczenie, odwiedziny chorego, spełnienie ostatniej posługi.

Przykazanie gemilut chasadim wypełniaj± wła¶nie wolontariusze - bardzo często osoby wyj±tkowo skromne. Dzisiaj po¶więćmy chwilę czasu ochotnikom, dziękuj±c im za zaangażowanie.

W imieniu żydowskiej pomocy społecznej i gminy żydowskiej serdecznie dziękuję wszystkim wolontariuszom i osobom czynnie wspieraj±cym nasz± społeczno¶ć. Życzę Wam dalszej aktywno¶ci wielu osi±gnięć i satysfakcji w pracy na rzecz potrzebuj±cych.

 

Życz±c wszystkim Kol tuw, Katarzyna Żarnecka-Lasota, koordynator Żydowskiego Centrum Wolontariatu

 

/za:jewish.org/