Jerry Bock nie żyje

5 listopad 2010. Zmarł amerykañski kompozytor Jerry Bock, autor "Skrzypka na dachu" - musicalu po dziś dzieñ cieszącego siê niesłabnąca popularnością. Miał 81 lat.

Bock zmarł na zawał serca, w szpitalu w stanie Nowy Jork - poinformował prawnik kompozytora Richard M. Ticktin.

Artysta urodził siê w New Haven, w stanie Connecticut. Zaczął uczyć się gry na pianinie w wieku dziewiêciu lat, ale - jak sam przyznawał - formalna nauka czêsto go nudziła i wolał improwizować.

 

"Skrzypek na dachu", oparty na "Dziejach Tewjego Mleczarza", najbardziej znanej opowie¶ci klasyka literatury jidysz Szolema Alejchema, powsta³ we wspó³pracy z librecist± Josephem Steinem i Sheldonem Harnickiem, autorem tekstów piosenek. Premiera odby³a siê 22 wrze¶nia 1964 na Broadwayu. Harnick wspomina, ¿e ¶wietnie wspó³pracowa³o mu siê z Bockiem. Tworzy³ z nim przez 13 lat. W 1972 roku Bock, który pisa³ równie¿ piosenki dla dzieci, trafi³ do Salonu S³awy Autorów Piosenek. W tym roku zdoby³ nagrodê Emmy za utwór "A Fiddler Crab Am I" z widowiska "The Wonder Pets!". By³ pracoholikiem. Napisa³ muzykê do wielu musicali, w tym do uhonorowanego nagrod± Pulitzera "Fiorello!", opartego na historii jednego z burmistrzów Nowego Jorku. Inne jego dzie³a to m.in. "The Rothschilds", "Mr. Wonderful" i "She Loves Me".