Flaga Izraela

28 pazdziernika 1948 r. Izraelska Tymczasowa Rada Pañstwa

ustanowiła jako flagę Izraela niebiesko-biały sztandar z gwiazdą Dawida.

Stanowi ona odwzorowanie flagi syjonistycznej,

która pierwszy raz została użyta

podczas I Kongresu Syjonistycznego.

Mia³ on miejsce w Bazylei w 1897 roku.
Projektodawc± flagi by³ David Wolfsohn, jeden z najbli¿szych wspó³pracowników za³o¿yciela ruchu syjonistycznego Teodora Herzla. W przeddzieñ otwarcia kongresu w Bazylei, analizuj±c stan przygotowañ Wolfsohn spostrzeg³, ¿e kongres nie posiada flagi. Szybko poleci³ wykonaæ sztandar, u¿ywaj±c do tego wzoru, który by³ dla wszystkich uczestników kongresu oczywistym symbolem narodowym. Niebiesko-bia³a flaga to po prostu rozwiniêty tilit (ta³es) – ¿ydowski szal modlitewny, na który naszyto Gwiazdê Dawida. Tilit jest – obok tefilinu – jednym z dwóch podstawowych przedmiotów u¿ywanych przez ¯ydów na ca³ym ¶wiecie do codziennej modlitwy. Ma on formê bia³ego prostok±ta ozdobionego wzd³u¿ d³u¿szych boków b³êkitnymi lub czarnymi pasami. Krótsze boki tilitu wykoñczone s± d³ugimi frêdzlami.

Dawid Wolfsohn, który jako nastêpca Teodora Herzla w 1905 r. zosta³ przewodnicz±cym ¦wiatowej Organizacji Syjonistycznej, w pierwszym dniu Kongresu Syjonistycznego powiedzia³:
- Na pro¶bê naszego przywódcy Herzla przyby³em tu, do Bazylei, by poczyniæ przygotowania do Kongresu Syjonistycznego, by zagwarantowaæ jego powodzenie i zapobiec jakimkolwiek zak³óceniom. W¶ród wielu problemów, którymi siê zaj±³em, jeden stanowi³ jakby sedno problemu ¿ydowskiego w ogóle: jak± flagê zawiesimy w Sali Kongresu? ... Nagle wpad³ mi do g³owy pomys³. Mamy przecie¿ flagê, niebiesko-bia³±. Szata modlitewna (ta³es), któr± okrywamy siê podczas modlitwy: oto jest nasz symbol. Wyjmijmy zatem ta³es i rozwiñmy go przed oczami wszystkich narodów. Zamówi³em wiêc niebiesko-bia³y sztandar z namalowan± na nim gwiazd± Dawida. I tak w³a¶nie flaga powiewaj±ca nad Sal± Kongresow± sta³a siê nasz± flag± narodow±. Nikt nie by³ zaskoczony, nikt te¿ nie pyta³, jak i sk±d siê wziê³a...

Oprac. A. Pawlikowska

/zrodlo: Forun ¯.Ch,M/