Taglit 2010
Wycieczka Taglit Birthright Israel to program organizowany przez żydowskie i izraelskie organizacje pozarządowe. Taglit ma na celu przybliżenie młodzieży o pochodzeniu żydowskim obrazu Państwa Izrael oraz przekazania cennej wiedzy na temat judaizmu oraz historii Żydów. Niemal dwutygodniowy wyjazd jest wypełniony aktywnym wypoczynkiem wśród zrónicowanego krajobrazu Izraela, do którego należą m.in. Morze Śródziemne, Wzgórza Golan, Morze Martwe, Pustynia Negew oraz wiele innych zakątków kraju. Dodatkową atrakcją wycieczki jest bogaty program edukacyjny i mo¿liwoœæ zapoznania siê z kulturš i spo³ecznoœciš izraelskš, a przez to - poznanie ró¿norodnych poglšdów na tematy spo³eczne i kulturowe, zarówno wspó³czesne, jak i historyczne.

Kryteria kwalifikacji do programu:
wiek 18-26 lat (w³šcznie);
brak wczeœniejszego udzia³u w innych programach edukacyjnych w Izraelu;
¿ydowskie korzenie (do dziadków), które mo¿e byæ poœwiadczone odpowiedniš dokumentacjš.

Taglit jest wyjštkowš szansš, którš mo¿na wykorzystaæ tylko raz w ¿yciu! Wycieczka jest bezp³atna!

Najbli¿szy wyjazd odbêdzie siê zimš: 29.12.2010-7.01.2011.

www.sochnut.com.pl
sochnut.edukacja@gmail.com Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamujšcymi. W przeglšdarce musi byæ w³šczona obs³uga JavaScript, ¿eby go zobaczyæ.
513 550 670